Vilken Svamp Blir Man Hög På?

15.03.2023 0 Comments

Magiska svampar – Magiska svampar, psykedeliska svampar eller magic mushrooms kallas ofta en typ av svampar som innehåller ämnet psilocybin, vilket har hallucinogena egenskaper. Det finns i bland annat släktet slätskivlingar och är narkotikaklassat i Sverige.

Ruset från psilocybin sägs likna det från LSD men är kortare — runt sex timmar. Även hjärnan och serotoninsystemet kan påverkas på samma sätt som vid LSD-användning. Serotonin är en signalsubstans som påverkar bland annat humöret och minnet och systemet kan försämras vid droganvändning. När man tar psilocybin omvandlas det i kroppen till det aktiva ämnet psilocin.

Effekterna av ämnet är känslan av eufori och en förståelse för naturen och universum. Man kan också uppleva ångest, panik och otäcka hallucinationer till följd av psilocybin-missbruk. Källa: Drugsmart, Nationalencyklopedin TT/DAGENS MEDICIN

Vilka svampar kan man bli höga av?

KLASSIFIKATION OCH DIAGNOS – I Sverige växer ett flertal giftiga svampar, bland de mest giftiga noteras:

Vit flugsvamp – Växer i barrskogar, fr a granskog. Kan förväxlas med skogschampinjoner. Lömsk flugsvamp – Växer i ek- och bokskog. Kan förväxlas med grönkremla. Kan vara dödligt giftig och har orsakat många dödsfall i Europa. Gifthätting – Växer på murken ved. Kan förväxlas med tofsskivling. Toppig giftspindling – (Toppig giftspindelskivling) Växer i mossig granskog. Kan förväxlas med trattkantareller. Stenmurkla – Växer i skogshyggen, även i sandig mark. Kan förväxlas med toppmurkla. Bandad giftfjällskivling Tidigare rödbrun giftfjällskivling (“Deadly Dapperling”) Giftig svamp som växer på öppen mark. Arten känns igen på att den har en brun, 2 till 3,5 cm lång fot med en ring, samt en brunröd till mörkbrun hatt med fria skivor som är 3–4 cm bred.

Giftsvampar kan grupperas efter vilka toxin de innehåller. Huvudgrupperna av toxiner utgörs av: cytotoxin, neurotoxin och mag-tarmirriterande toxin (se Tabell 1). Man ska i regel undvika alla bruna svampar med bruna skivor. Cytotoxiner Till cytotoxinerna räknas de giftiga ämnena orellanin, amatoxin och gyromitrin,

Cytotoxiska svampar är exempelvis stenmurkla, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, gifthätting och toppig giftspindling. Vit och lömsk flugsvamp ( amatoxin ) är mycket giftiga och orsakar varje år flera allvarliga förgiftningar, ibland även dödsfall. Toppig giftspindling är främst njurskadande ( orellanin ).

Amatoxin och orellanin orsakar cellskada i fr a i lever, tarm och njurar. De viktigaste amatoxinerna, alfa-, beta- och gamma-amanitinerna är bicykliska okapeptidderivat som ger skador på lever och njure via irreversibel bindning till RNA-polymeras II.

Djurstudier indikerar att subletala doser av amatoxiner minskar hepatiskt glutationinnehåll varför behandling med acetylcystein är indicerat. Svamparna innehåller även hemolysiner som kan orsaka blödningar i hud och tarm. Observera att det inte enbart är Giftspindling ( orellanin ) som kan ge njurskada utan även flera amanitaarter ( amatoxin ) kan också ge njurskada, även isolerad sådan.

Giftet gyromitrin som finns i stenmurkla och lömsk biskopsmössa påverkar nervsystemet och hämmar kroppens användning av vitamin B6. Det är även cancerogent och kan påverka fertiliteten. Observera att förvällning av stenmurkla inte avlägsnar allt gyromitrin varför denna svamp inte bör ätas alls.

Förgiftning med stenmurkla kan orsaka omtöckning, illamående och diarrée. Förtäring av cytotoxiska svampar är vanligen förenat med längre latenstid mellan intag och symptomdebut än neurotoxiska och mag-tarmirriterande svampar där symptomen beror på organskada. Tiden mellan förtäring och uppkomst av symptom kan ge vägledning om vilken typ av förgiftning som inträffat.

Cytotoxiska svampar ger i allmänhet en latenstid på 8-24 timmar från intag till symptomdebut. I vissa fall kan latenstiden vara längre när symptomen beror på organskada, symptomen kan debutera först efter 3-7 dygn. Neurotoxiner Till denna toxintyp räknas exempelvis ämnena muskarin, ibotensyra, muskimol, muskazon, psilocybin och psilocin,

Neurotoxiska substanser finns bl a i trattskivlingar, trådskivlingar, slätskivlingar och flugsvamp (röd, brun, panterfläckig). Bland de mest kända neurotoxiska svamparna bör nämnas röd flugsvamp som innehåller både muskimol, ibotensyra, muskazon och muskarin samt gifttrattskivling som innehåller muskarin,

Gifttrattskivling kallas även giftig trattskivling samt ängstrattskivling. Rödbrun rottryffel kan ge upphov till yrsel, kräkningar och synhallucinationer. Neurotoxiska svampar orsakar i första hand centralnervösa och sensoriska symtom. Muskarin ger upphov till kolinerga symtom som ökad salivsekretion och bronkobstruktivitet medan ibotensyra, muskimol och muskazon förorsakar antikolinerga symtom.

 1. Latenstiden från intag till uppkomst av symtom är kortare för neurotoxiner än för cytotoxiner; vanligen 0,5-2 timmar, men ibland längre.
 2. Röd och brun flugsvamp och panterflugsvamp ger i första hand symtom som hjärtklappning, stora pupiller och illamående.
 3. Halten av muskimol och ibotensyra är som högst under vår och försommar.

Muskarina svampar ger ökad svettbildning, låg puls och andningssvikt. Svampar med hallucinogena effekter kan användas som berusningsmedel på samma vis som narkotiska droger. Vanligast är olika slätskivlingar som innehåller psilocybin eller psilocin, En del hallucinogena svampar växer naturligt i Sverige, t ex röd flugsvamp och toppslätskivling.

Hallucinogena svampar kan inhandlas via internet och levereras med vanlig postförsändelse. En del användare intar svampar samtidigt med andra droger, t ex cannabis, LSD eller ecstasy. Svampförgiftningar kan förorsaka akut psykos med kraftiga hallucinationer och ett utagerande beteende. Fallbeskrivningar finns med bisarra inslag.

En annan typ av svamp som angriper och växer på olika gräs och sädesslag, huvudsakligen råg och kan ge uttalade CNS-symtom är mjöldryga, Mjöldryga är en parasitisk sporsäckssvamp (claviceps purpurea) som angriper och skadar olika sädesslag och gräs. Den har en alkaloid, mjöldrygealkaloid som är LSD-liknande och kan ge toxiska CNS-symptom med hallucinationer.

 • Den har också ergotamin som kan ge kraftig vasokonstriktion (“ergotism”) med svår perifer ischemi som kan leda till förlust av fingrar och tår.
 • Mag-tarmirriterande toxiner Det finns ett stort antal mag-tarmirriterande toxiner bland svamparna som mest ger gastrointestinala symtom.
 • Dessa är de vanligaste svampförgiftningarna.

De förekommer bl a i bolmörtskivling ( Entoloma sinuatum ), giftchampinjon, kastanjemusseron och giftkremla. Symtomen utgörs fr a av illamående, buksmärtor, magkramper, kräkningar och diarré. Liknande symtom kan uppträda efter konsumtion av vissa giftiga växter, t ex Tidlösa ( colchicum autumnale ) som innehåller colchicin.

 1. Latenstiden från intag till symtomdebut är i allmänhet kort, 2-4 timmar (d v s betydligt kortare tid än för cytotoxinerna) och symtomen avklingar oftast inom ett dygn.
 2. Observera att en del neurotoxiner även har mag- och tarmirriterande effekt, exempelvis muskarin och muskazon,
 3. Övrigt Ett fåtal toxiner faller inte in under någon av de tre huvudgrupperna ovan.

Viktigast av dessa är koprin (och koprinliknande toxiner) som kan orsaka en antabusliknande reaktion med “flush” (rodnad), svettning, takykardi och blodtrycksfall vid samtidigt intag av alkohol. Koprin finns t ex i grå bläcksvamp ( Coprinus atramentarius ).

Svampnamn Toxin Symtom Latenstid till symtom
Lömsk flugsvamp ( Amanita phalloides ) Vitgul flugsvamp ( Amanita citrina, Amanita mappa ) Vit flugsvamp ( Amanita virosa ) Röd flugsvamp ( Amanita muscaria ) Brun flugsvamp ( Amanita regalis ) Panterflugsvamp ( Amanita pantherina ) Gifthätting ( Galerina marginata ) Amatoxin, cyklopeptider ( Cytotoxin ) Illamående, yrsel, magont, kräkningar, intensiva vattentunna diarréer, lever- och njurskada, allmän sjukdomskänsla, matthet, feber, elektrolytrubbningar, takykardi, medvetandesänkning och grumlat medvetande, förvirring, oro, hyperglykemi, hypotension, blödningar i tarm och hud 4 – 24 timmar Röd och Brun flugsvamp: ½-2 timmar avseende neurotoxiska symtom.
Stenmurkla ( Gyromitra esculenta ) Lömsk biskopsmössa ( Gyromitra ambigua ) Gyromitrin, monometylhydrazin ( Cytotoxin ) Illamående, magont, kräkningar, yrsel, utmattning, dubbelseende, diarré, lever- och njurskada, hemolys, kramper 5 – 8 timmar
Toppig giftspindling ( Cortinarius rubellus, speciosissimus ) Orangebrun giftspindling ( Cortinarius orellanus ) Orellanin ( Cytotoxin ) Törst, trötthet, huvudvärk, frossa, magont, njursmärtor, muskelvärk (ryggsmärtor), låg urinproduktion (initialt polyuri), njursvikt, uremi, illamående, kräkningar. Kan ge bestående njurskada 2 – 14 dygn
Vissa trådskivlingar ( Inocybe-arter ), t ex -Sidentrådskivling ( Inocybe geofylla ) -Gifttråding ( Inocybe erubescens ) -Topptråding ( Inocybe fastigiata ) Pudrad trattskivling ( Clitocybe nebularis ) Gifttrattskivling =Ängstrattskivling ( Clitocybe dealbata ) ( =Clitocybe agrestis ) Lövtrattskivling ( Clitocybe phyllophila ) Vissa bitterskivlingar ( Gymnopilus-arter ) Vissa fränskivlingar ( Hebeloma-arter ) Vissa hättor ( Mycena-arter ) Muskarin ( Neurotoxin ) Illamående, kräkningar, magont, diarréer, svettningar, oro, ångest, ökat saliv- och tårflöde, mios, bradykardi, rinorré, bronkorré, bronkobstruktivitet (huvudsakligen ökad kolinerg aktivitet), yrsel, huvudvärk. 30 minuter – 2 timmar
Röd flugsvamp ( Amanita muscaria ) Brun flugsvamp ( Amanita regalis ) Panterflugsvamp ( Amanita pantherina ) Isoxazolderivat ; ibotensyra, muskimol, muskazon, muskarin ( Neurotoxin ) Förvirring, medvetandesänkning, oro, yrsel, påverkad tids- och rumsuppfattning, hallucinationer, mydriasis, torra slemhinnor, agitation, hjärtklappning, i sällsynta fall kramper, illamående, kräkningar, diarré (huvudsakligen ökad antikolinerg aktivitet) 30 minuter – 2 timmar
Toppslätskivling ( Psilocybe semilanceata ) Vissa brokingar( Panaeolus-arter ), t ex -Kantbroking ( Panaeolus subbalteatus ) Vissa bitterskivlingar ( Gymnopilus-arter ) Vissa sköldskivlingar ( Pluteus-arter ), t ex -Blågrå skölding ( Pluteus salicinus ) Vissa hättingar ( Conocybe-arter ) Psilocybin, Psilocin ( Neurotoxin ) Ångest, oro, förvirring, påverkad tids- och rumsuppfattning, overklighetskänsla, hallucinationer, agitation, psykotiska symtom, takykardi, palpitationer. Krävs vanligen intag av många svampar för att ge allvarliga symtom. 15 minuter – 2 timmar
Giftchampinjon ( Agaricus xantoderma ) Pärlchampinjon ( Agaricus placomyces ) Djävulssopp ( Boletus satanas ) Eldsopp ( Boletus luridus ) Vissa rödskivlingar ( Entoloma-arter ), t ex -Bolmörtskivling ( Enteloma sinuatum ) Rödbrun giftfjällskivling -( Lepiota brunneoincarnata ) Svavelgul slöjskivling -( Hypholoma fasciculare ) Vissa fränskivlingar ( Hebeloma-arter ) Vissa riskor ( Lactarius-arter ) Pluggskivling ( Paxillus involutus ) Vissa fingersvampar ( Ramaria-arter ) Vissa kremlor ( Russula-arter ), t ex -Giftkremla ( Russula emetica ) Vissa rottryfflar ( Scleroderma-arter ) Vissa musseroner ( Tricholoma-arter ), t ex -Rättikmusseron ( Tricholoma album ) -Gallmusseron ( Tricholoma virgatum ) -Kastanjemusseron ( Tricholoma albobrunneum ) Svavelgul slöjskivling ( Hypholoma fasciculare ) Mag-tarmirriterande toxiner Illamående, magont, magkramper, kräkningar, diarré, oro Pluggskivling kan ge upphov till ett s k paxillussyndrom: en allergisk reaktion med immunohemolys och DIC. Kan orsaka njursvikt och chock. 2-4 timmar
Grå bläcksvamp ( Coprinus atramentarius ) Koprin (antabusliknande) Vid samtidigt alkoholintag: illamående, huvudvärk, svettning, blodtrycksfall, bröstsmärtor, andnöd, ångest, oro, hudrodnad (flush) 15 minuter – 7 dygn

Tabell 2. Förväxlingsrisk mellan ätliga och oätliga svampar.

Ätlig svamp Kännetecken Kan förväxlas med oätlig svamp Kännetecken
Föränderlig tofsskivling Utstående fjäll på foten. Växer i klungor på stubbar. Gifthätting Klockformad välvd hatt. Brun till gulbrun. Beige till ljusbruna skivor.
Grönkremla Saknar ring. Välvd till utbredd hatt. Vit till brunfläckig fot. Vitt kött. Lömsk flugsvamp Svampens hatt är välvd till utbredd och har en grönaktig färg med mörka, inväxta trådar medan foten är vit och grönaktig. Vita till gröngula skivor under hatten. Vit grönaktig fot. Tunn ring. Kan vara dödligt giftig och har orsakat många dödsfall i Europa. Luktar inte så mycket till en början men får med tiden en kraftigare, sötaktig och obehaglig lukt.
Ängschampinjon (vit skivling) Gråvita eller bruna skivor under hatten. Halvklotformad eller utbredd hatt. Vit flugsvamp Vita skivor under hatten. Vit eller gulbrun hatt, säcklik strumpa vid basen av foten. Växer främst i mossig granskog. Den vita flugsvampen kallas även för Destroying Angel eftersom den har orsakat många dödsfall. Den innehåller cytotoxiner som kan vara livshotande om man inte får behandling i tid. Svampen har en konisk till klockformad hatt som är vit och med tiden gul till gulbrun. Foten är spenslig och vit med vita oregelbundna flockar.
Trattkantarell Tunn navlad till trattformad hatt. Ovansidan är gulbrun till brunsvart. Ihålig fot som är brungul till gul. Trattkantarell hittar man på senhösten. Den har en tunn, trattformad ovansida, ihålig fot och är gulbrun till brunsvart. Toppig giftspindling Giftspindlingen har en rödbrun till gulbrun hatt som är matt, filthårig och toppig men ibland tillplattad i mitten. Rödbrun hög och fast fot. Gula sicksackband på foten. Detta är en av våra farligaste giftsvampar. Foten är rödbrun och klädd med oregelbundna gula sicksack-band.
Kantarell Gul, åsar under hatten, har ej skivor. Kryddig smak och doft. Oregelbunden hattkant och åsar på undersidan hatten. Växer i barr- och lövskog. Fast i konsistensen. Den har en slät översida, vågig undersida, slät fot och en insida som är gulvit. Narrkantarell (Falsk kantarell) Tunna tätt sittande riktiga skivor, fint filtluden hattöversida. Mjuk och sladdrig i konsistensen. Tunnköttig hatt, ihålig fot. Tydlig gräns mellan hatt och fot.
Silkesmusseron Har ej ring eller strumpa. Vit till gräddvit, sidenglänsande och klibbar vid väta. Vita skivor. Vit flugsvamp Vit eller gulbrun hatt, säcklik strumpa vid basen av foten. Vita skivor under hatten. Växer främst i mossig granskog.
Skogschampinjon Gråvita eller bruna skivor under hatten. Halvklotformad eller utbredd hatt. Karaktäristiskt kugghjulsband under ringen. Vit flugsvamp Vit eller gulbrun hatt, säcklik strumpa vid basen av foten. Vita skivor under hatten. Växer främst i mossig granskog.
Stolt fjällskivling Mörka hattfjäll. Brunvattrad fot. Vackert brunfjällig hatt. Täta vita skivor under hatten. Panterflugsvamp Hatt som ung halvklotformad, gråbrun till olivbrun med vita grynlika hyllerester (vita prickar).
Toppmurkla Vackert vindlad hatt med håligheter. Toppig hatt. Vit grynig fot. (Liknar en glasstrut – storstrut) Stenmurkla (bör ej ätas ens efter förvällning) Brun hatt, skrynklig liknande en hjärna. Hattkanten är inrullad i foten.

Identifikation Vid misstanke om akut svampförgiftning är det angeläget att identifiera svampen tidigt. Om möjligt tag gärna en bild av samma slags svamp där svampen plockats. Svampens utseende kan snabbt förändras efter att den plockats. Utan ingående kunskap om svampar krävs i allmänhet hjälp av en svampexpert för både makroskopisk och mikroskopisk identifiering.

 • Ontaktuppgifter kan fås från Giftinformationscentralen i Stockholm eller de botaniska institutionerna vid universiteten runt om i landet.
 • Anamnesen är mycket viktig i det akuta omhändertagandet, särskilt avseende svampidentifikation och uppskattning av förfluten tid mellan svampintag och symtomdebut.

Anamnesen bör sträcka sig en längre tid tillbaka; latenstiden för en del cytotoxiner kan som ovan nämnts vara upp till 2-3 veckor. Om en grupp personer ätit samma anrättning, men endast vissa blivit sjuka utesluter detta inte svampförgiftning. Exempelvis toppig giftspindling är så pass giftig att enstaka exemplar i en anrättning räcker för att de personer som får i sig bitar insjuknar, medan övriga förblir friska.

Hur mycket svamp för att bli hög?

Benämningar: psilocin, psilocybin, ‘magic mushrooms’. Doser: 1,0 – 2,5 gram torkad svamp, psilocybin i ren form rusgivande från 5 mg, vanliga missbruksdoser om 10 – 20 mg, psilocin ca 1,4 ggr mer potent än psilocybin.

Hur lång tid är man hög på svamp?

Så påverkas kroppen av LSD – Fysiska tecken på LSD-rus kommer först och kan vara:

Förstorade pupiller Förhöjt blodtryck Förhöjd kroppstemperatur

(2) Ruset kommer efter ungefär 30 minuter. Ruset kan hålla i sig (olika starkt) under 8-12 timmar, beroende på hur stor dos som tagits (2). Hallucinationer kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd.

Hur mycket kostar magiska svampar?

Psilocybin Psilocybin – svamprikets magi 1.Sammanfattning Jag har undersökt giftverkan från psilocybin, som är det gift som återfinns i många “magiska svampar”. De hallucinationer som giftet orsakar ger färg åt en grå och tråkig vardag för de som avsiktligt äter svamparna.

Det är också en utbredd uppfattning att det är ganska ofarligt att äta dessa svampar, vilket verkar bekräftas av att användningen av svamparna som drog är vidspridd och att det ändå inte finns mer än ett enda bekräftat dödsfall där svamparna varit orsak. Giftet ger inte några bestående skador på människokroppen, men en resistens byggs snabbt upp vilket leder till att man hela tiden behöver större doser.2.Inledning2.1Bakgrund Då jag var liten var orden knark och narkotika omgivna av en svart, ondskefull skugga.

Alla som knarkade dog en smärtsam död och levde innan det ett liv i total misär. Alkohol var inte lika illa, men den bild som målats upp för mig av skador och biverkningar var ändå tillräckligt svart för att få mig att vända mig åt andra hållet så fort någon föreslog att det kunde vara kul att dricka några droppar.

You might be interested:  Hur Länge Kan Man Ha Torkad Svamp?

När jag nu har växt upp har jag sett att den bild jag hade då jag var liten inte helt stämmer överens med verkligheten. Jag har träffat många människor som både dricker alkohol regelbundet och använder narkotiska preparat lika regelbundet, och de ser ut att må minst lika bra som jag själv gör. Något som verkar vara väldigt populärt bland studenter och många andra yngre människor är “magiska svampar”.

Jag har hört mycket om användandet av svampar som berusningsmedel, men jag känner inte till så mycket om hur giftet i svamparna verkar på kroppen. Eftersom jag har människor i min närhet som jag bryr mig om och inte vill att de skadas som äter “magiska svampar” ibland känns det viktigt att känna till hur de påverkas av det de stoppar i sig.2.2Syfte Syftet med det här arbetet är att ta reda på varför man väljer att frivilligt äta en svamp som klassas som dödligt giftig, och dessutom att ta reda på vilken effekt giftet har på människokroppen.2.3Metod Jag har framförallt letat information på Internet, eftersom jag räknar med att den är mest omfattande och nyligen uppdaterad.

Dessutom har jag gjort en intervju med en person som regelbundet använder “magiska svampar” och som umgås med andra som har liknande erfarenheter.3.”Magiska svampar”3.1Vad är “magiska svampar”? När man pratar om “magiska svampar” eller “magic mushrooms” på engelska (ofta förkortat “shrooms”) menar man oftast svampar av släktet psilocybe, som är artrikast (ca 190 arter ) och vanligast att man odlar hemma.

De andra svampar som kan räknas bland “magiska svampar” är arter ur släktena agrocybe, conocybe, copelandia, galerina, gymnopilus, inocybe, panaeolus och pluteus.3.2Är “magiska svampar” knark? Knark är en slangbeteckning för narkotika. “Narkotika är ett samlingsbegrepp för “illegala”, ofta skadliga, substanser vars syfte är att framkalla eufori, styrka, vidgat medvetande, sexuell lust (se afrodisiakum) eller dylikt hos brukaren.

Substanser narkotikaklassas av Läkemedelsverket. Legaliteten beror på användningsområdet. Många narkotikaklassade preparat används legalt inom sjukvården för att bota eller lindra sjukdomar, men är illegala för privatpersoner att handla med eller bruka på egen hand.” Idag är det olagligt att inneha och förmedla magiska svampar om de är tillredda på något sätt.

Däremot hamnar man inte i fängelse för att man råkat plocka dom då man varit ute och plockat matsvamp.”Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses, svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma skall gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.” Betydelsen av narkotika verkar vara att det är olagligt att använda och distribuera bland privatpersoner utan särskilt tillstånd.

Alkohol är mycket mer skadligt för kroppen än vissa typer av narkotika, och alkoholrelaterade skador är den vanligaste dödsorsaken för medelålders män i Sverige. I USA har man försökt att klassa alkoholen som illegal med följden att den amerikanska maffian växte fram. I Sverige försökte man ransonera tillgången på alkohol med motboken (1917-1955) då man såg alkoholens skadeverkningar,

Eftersom försök att begränsa alkoholens tillgänglighet inte fungerat har myndigheterna i Sverige legaliserat denna drog och monopoliserat distributionen för att kunna använda intäkterna till att betala delar av de kostnader som uppstår i sjukvården på grund av alkoholens bruk.

 • Jag tycker att det verkar vara så att det inte är skadan som tillfogas av att använda en drog som bestämmer om den är illegal, utan droger som är illegala verkar vara sådana droger som inte har blivit socialt accepterade.
 • Däremot verkar allmänhetens uppfattning stå över lagen, och jag undrar om det innebär att svampar från släktet psilocybe kommer att säljas på systembolaget i framtiden? Det är naturligtvis omöjligt att svara på just nu, men om användandet av “magiska svampar” blir lika accepterat som användandet av alkohol verkar det vara fullt möjligt.

Hur är då acceptansen bland allmänheten för “magiska svampar”? Det hade naturligtvis varit intressant att göra en enkät för att undersöka detta närmare. Jag nöjde mig med att fråga ett dussintal personer på universitetet, på mitt jobb och några av mina vänner runt om i landet.

De flesta verkade vara beredda att “prova på” för att stilla sin nyfikenhet om hur det känns att få hallucinationer. Det var inte någon av de jag pratade med som ifrågasatte om det var lagligt eller ej. Däremot fanns det en stor skepsis mot kemiska droger, som LSD och amfetamin. Jag har dragit slutsatsen att många är mer öppna för att äta dessa svampar eftersom de växer naturligt runtomkring dem.

Attityden verkar vara att om det växer i naturen är det nog inte lika farligt som de där vita pillren som någon “galen vetenskapsman” skapat i ett laboratorium.4.Intervju Jag har intervjuat en person som har ganska stor erfarenhet av droger i allmänhet och även av svampar.

 • Dessutom umgås den här personen med andra personer som använder svamp mer eller mindre regelbundet.
 • Syftet med intervjun var dels att få reda på vilken effekt “magiska svampar” har på medvetandet, och dels att försöka få en liten inblick i varför och hur ofta man använder svamp som drog.
 • Nedan följer en sammanställning av vårt samtal.

Har du testat andra droger än “magiska svampar”? -(skrattar) Ja, jag har nog prövat det mesta, utom heroin. När åt du “magiska svampar” första gången? -Jag var runt 16 år, det var på sommaren. Det var jag och 3 andra kompisar. Vilken skillnad är det på effekten av LSD och svampar? -Det är stor skillnad om man jämför med slättoppskivling, men det finns ju svampar som är nästan lika starka som LSD.

 1. Men grundskillnaderna är att på LSD blir trippen så stark att man inte kan förstå skillnaden mellan verklighet och hallisar, medan man förstår vad som är hallisar och overkligt när man ätit svamp.
 2. Får man en snedtripp på LSD är det i princip kört, men med svamp kan man resonera sig fram till ett trevligare sinnestillstånd.

Till exempel kan man få se blod som rinner nerför väggarna; med LSD tror du att det händer på riktigt och kommer inte på tanken att det bara är i ditt sinne, men med svamp ser du vad som händer och förstår att det inte är på riktigt så att du kan ta dig ur det.

 • Vilka svampar använder man? -Det är väl mest toppslätskivling och cubensis.
 • Cubensis växer inte fritt i Sverige, utan den odlar man.
 • Var hittar du toppslätskivlingen, och när hittar man den? -Gödslade marker, typ gräsmattor eller kohagar.
 • Högsäsongen ligger runt september till oktober, gärna precis efter första frosten slagit till.

Men svamp kan man ju odla hemma också. Det sköter nästan sig själv, och resultatet blir bättre och jämnare än om man plockar utifrån naturen. Det enda som är krångligt är att man ska ha sporerna sterilt om det ska ta sig bra. Mycket lättare att odla än cannabis, plus att man tjänar bättre.

Torkad svamp säljer man för runt 100kr/g, och det kostar nästan inget att odla. Tar man det till Kristiania byter dom rakt av mot holk. Hur mycket brukar du ta? -1-5 gram torkad svamp beroende på sort. Toppslätskiving skulle jag nog ta 2 gram av. Plockar man utifrån nån hage eller gräsmatta kan styrkan på svampen variera väldigt mycket.

Odlar man svampen själv är det lättare att säga precis hur mycket man ska ta. Är svamp ett substitut för andra droger, eftersom man kan plocka den gratis ute i markerna och på så vis kan tillgodose sig även då man inte har några pengar? -Nä fan, det är inte ett substitut, vissa föredrar svamp framför andra droger.

Det är ju roligare än holk. Varför är det roligare än hasch? -För att dels så är det ett större lyckorus i svamparna, mysiga hallisar, och man har alltid skitkul ihop med polarna. Det är mer som en fylla, man blir lite skev. Är svamp mer av en “uppåtdrog” än hasch eller är det bara annorlunda? -Det är mer uppåt, man får typ den känslan som när alkoholen börjar slå när man är lagomt berusad, fast hela tiden.

Det är faktiskt en riktigt rolig resa. Hur känns det att genomgå ett rus från svampar? -Det beror på, omgivningen är viktig, man måste känna sig trygg på platsen man befinner sig, man kan ta en lång promenad, eller åka till ett slott och bara sitta och njuta.

 1. Man ska dricka mycket C-vitamin tillsammans med svampen så får man fetare och färggladare hallisar.
 2. Det förstärker verkligheten, så tycker man om djur ska man sätta sig på ett zoo till exempel.
 3. Man ska omge sig med det man gillar.
 4. Hur vanligt är det att använda svampar? -Finns det nån som säljer svamp så tar det slut direkt, så det är stor efterfrågan.

Det är rätt vanligt ändå.5.Verksamma gifter5.1Gifternas kemi Psilocybin och psilocin är de aktiva ämnena i många “magiska svampar”, framförallt i arterna från psilocybe-släktet. Psilocybin, vars kemiska struktur syns i bilden här till höger, är den stabila formen.

Då kroppen bryter ner psilocybin bildas psilocin som är mycket instabilt och snabbt bryts ner till beståndsdelar som inte är verksamma som gift. En del psilocybe-arter innehåller även baeocystin och norbaeocystin samt ett 30-tal andra ämnen, men dessa ämnen är inte lika potenta nervgifter som psilocin, eller förekommer i så liten mängd att de inte innebär någon risk,

Psilocin bryts ner och försvinner då man torkar svamp. Psilocybin är mycket mer stabilt och har hittats i torkad svamp som daterats till 115 år. Rent kemiskt är det enda som skiljer mellan psilocybin och psilocin att i psilocin har fosfatet (PO3) bytts ut mot en väteatom.

 • Baeocystin och norbaeocystin är också väldigt lika psilocybin, men där har metylgrupperna ersatts.
 • En annan känd kemikalie som har en väldigt liknande kemisk uppbyggnad som psilocin är LSD-25.Psilocin liknar väldigt mycket det kroppsegna ämnet serotonin, och det är därför det ger effekt på medvetandet.

Serotonin är en transmittorsubstans i nerverna och psilocin sätter sig på receptorerna 5-HT1A och 5-HT2A som används av serotoninet så att det blockeras.5HT1-A är en receptor som styr känslor och sinnesstämning.5HT2-A är en receptor som styr beteende, sinnesintryck och kärlsammandragningar.

Roppen utsöndrar serotonin så att det fäster mot dessa receptorer och reglerar därmed kroppstemperatur, vakenhet, sinnesstämning och beteende. Vid regelbundet intag av psylocin anpassar sig kroppen efter att receptorerna blockeras och därför uppstår efter ett tag tolerans, dvs att man måste öka dosen för att få samma effekt.

Eftersom LSD fäster vid samma receptorer ger regelbundet intag av psilocin även tolerans mot LSD och vice versa. Psilocin är inte fysiskt beroendeframkallande. Däremot är det starkt psykiskt beroendeframkallande, och de som ofta använder psykedeliska droger beskriver gärna verkligheten som tråkig.5.2Effekt Omedelbart efter förtäring av svampen drabbas man ofta av illamående, vilket går över efter någon halvtimme.

 • Därefter vidtar de hallucinogena effekterna allt mer under någon timme, varefter de långsamt klingar ut.
 • I likhet med andra hallucinogener verkar psilocin så att den påverkade personens tankar, känslor och sinnesintryck förskjuts från verkligheten i varierande grad.
 • Det första som brukar förändras är synintryck, så att färger uppfattas annorlunda och lysande.

Därefter börjar man uppfatta ljud annorlunda och vid kraftigare förgiftning förlorar man kontrollen över musklerna så att ett tillstånd av temporär förlamning inträder. Eftersom känslor och vissa personlighetsdrag förstärks kan förgiftning i samband med depression eller psykisk sjukdom förstärka densamma vilket även kan bestå då giftet gått ur kroppen.

 1. Personer som har anlag för t.ex.
 2. Schizofreni kan även få detta sjukdomstillstånd utlöst av en psilocin-förgiftning.
 3. Även psykoser kan inträda.
 4. Avsiktlig förgiftning för att få uppleva nämnda hallucinationer avråds därför mycket starkt.
 5. Effekterna av en psilocin-förgiftning håller i sig ungefär 4-6 timmar beroende på mängd som intagits.

Så vitt man känner till ger inte giftet några bestående fysiska skador, men de psykologiska effekterna kan bli bestående.5.3Dödsfall För att ange hur dödliga ämnen är brukar man använda beteckningen LD50. Det står för den letala dosen för 50% av de som förgiftats, dvs då hälften av de försöksdjur man använder dör.

 1. LD50 för LSD är 30 mg/kg.
 2. För psilocybin är LD50 280 mg/kg.
 3. Psilocybin är alltså mycket mindre farligt än LSD som har ungefär samma effekt, och trots att det är relativt vanligt med både avsiktlig och oavsiktlig förtäring av svamp som innehåller psilocybin finns bara ett enda dödsfall registrerat.
 4. Den normala dosen, 2 gram toppslätskivling, innehåller 10-20 mg psilocybin vilket innebär att man normalt måste överdosera med ett dussin normaldoser för att det ska ge en dödlig utgång.

En 22-årig man i Finistére, Frankrike, hade inga pengar och därför ingen tillgång till cannabis, som var hans vanliga berusningsmedel. Han hade under flera år plockat och ätit toppslätskivling (Psilocybe semilanceata). Därför gick han ut och hittade en kohage med en stor mängd av denna svamp.

Samtidigt som han plockade svampen åt han ett okänt antal råa. Den plockade svampen tog han sedan med sig till några vänner som han träffade på en bar. Där åt han ytterligare ett dussin svampar. Fyra av vännerna lät sig sedan övertalas att koka te på 20-40 svampar som de fem sedan delade på. Nedan följer en redogörelse för hur mycket svamp de åt eller hur mycket svamp-te de druckit och vilken verkan det gav.24-årig man, kom inte ihåg hur mycket te han druckit.

Kände sig bara smått berusad. Hade dessutom druckit några öl tidigare.20-årig man, drack en halv kopp te. Illamående och uppkastningar följt av ett euforiskt, berusat tillstånd. Han hade tidigare under dagen druckit sammanlagt 15 glas öl.20-årig kvinna, drack en kopp te.

Kände berusning ungefär en timme senare, därefter kramp i benen.36-årig man, drack en kopp te och åt 2-3 råa svampar. En timme senare kände han sig berusad och såg färgglada syner.22-årig man, åt okänt antal svampar och kan även ha druckit av det te som kokades. Efter 4 timmar oregelbunden andning, utan kontroll på kroppen (tillfällig förlamning).6 timmar efter de hade kokat te på svampen fick han muskelspasmer och föll i koma.

Hans vänner körde honom genast till närmaste sjukhus, men där fanns ingen akutmottagning och därför kördes han hem utan åtgärd.2,5 timmar senare var han fortfarande medvetslös och läkare kallades hem till honom. Då läkaren kom fram var mannen död.Undersökning av mannens döda kropp visade inga tecken på hälsoproblem.

 • Andra namn:
 • Byggnad: Hatt:Mörkbrun till beige. Hygrofan, bleknar
 • Skivor: Mörkt grå, går mot mörkbrunt.
 • Fot: 5 – 10 cm lång, < 0,5 cm grov.

Toppslätskivling, Liberty capvid torka.1 – 2,5 cm i diameter.Konisk, ofta med liten topp. Med ökande ålder blir kanten något inåtböjd.Urnupna.Svarta sporer.Ljus eller vitaktig. Övrigt: Blånar svagt vid tumning. Ingen särskild lukt. Smakar jordigt. Biotop: Gödslade marker, i högt gräs och hagar, ofta på gräsmattor.

Gärna i tätt växande tuvor. Jag har hållit ögonen öppna efter denna svamp under hösten i Umeå, och hittade den till slut bara på ett enda ställe, nämligen på ersbodaanstaltens gräsmatta. Smått ironiskt att det växer högar av narkotikaklassad svamp mitt under näsan på de som dagligen kämpar för att hålla anstalten fri från droger.

Naturlig utbredning: Europa och norra Nordamerika. Gift: Psilocybin, baeocystin. Livscykel: 3-5 dagar efter sporsättning har mycelet hunnit växa till med ögat synlig storlek. Då temperaturen faller på hösten börjar svampen bilda fruktkroppar. Varje mycel skjuter nya fruktkroppar med 2-15 dagars mellanrum.

 1. 6.2Psilocybe cubensis
 2. Andra namn
 3. Byggnad: Hatt:Gulaktig eller vit mot brun-gult i mitten.
 4. Skivor: Grå-bruna, går mot svarta med åldern,
You might be interested:  Svamp I Munnen Barn 2 Är?

: Stropharia cubensis, Golden teacher1,5 – 9 cm i diameter.Konisk eller klockformad, breder ut sig med åldern. ljusare kanter.Vidväxta.Svarta sporer. Fot: 3,5 – 15 cm lång, 0,3 – 1,5 cm grov. Smalnar mot hatten. Ring. Övrigt: Blånar vid tumning. Biotop: Växer ofta direkt på komockor eller hästskit i hagar.

Kan man få psykos av svamp?

Magiska svampar på recept Toppslätskivlingen ser inte mycket ut för världen där den växer vilt på svenska ängar och i kohagar. Men den lilla bruna svampen innehåller ett av de mest potenta ämnen vi känner till. Psilocybin. Psilocybin är en psykedelisk substans som påverkar 5HTA2-receptorn i hjärnan.

 • Likt andra psykedeliska substanser förstärker den sinnesintryck och förändrar perceptionen kring hur en person upplever sin omgivning, sitt stämningsläge och sina kognitiva förmågor.
 • I värsta fall kan substansen även utlösa psykoser.
 • Men det är inte bara toppslätskivlingen som har denna förmåga.
 • Runt om i världen återfinns psykedeliska ämnen i svampar och växter, och användningen kan spåras långt tillbaka i historien.

Från grottmålningar i Algeriet till Antikens Grekland. Undangömd i en grotta i Bolivia hittade arkeologer tidigare i år en 1 000 år gammal tygväska. Där fanns spår av bland annat DMT, dimetyltryptamin, en kraftigt psykoaktiv substans som kan ge upphov till hallucinationer.

Kan man hitta magiska svampar i Sverige?

Toppslätskivling
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Svampar Fungi
Stam Basidiesvampar Basidiomycota
Klass Agaricomycetes
Ordning Agaricales
Familj Agaricaceae
Släkte Slätskivlingar Psilocybe
Art Toppslätskivling P. semilanceata
Vetenskapligt namn
§ Psilocybe semilanceata
Auktor Fr. & P.Kumm.
Synonymer
Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange 1939 Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange 1936 Psilocybe semilanceata f. semilanceata (Fr.) P. Kumm.1871 Agaricus semilanceatus Fr.1818

table>

? Den mykologiska karaktären hos toppslätskivling : hymenium: skivor hatt: toppig skivtyp: täta ätlighet: psykoaktiv fot: bar sporavtryck : lila ekologi: saprofyt

Toppslätskivling ( Psilocybe semilanceata ) är en i Sverige mindre allmän psilocybinsvamp (en grupp av psykedeliska svampar ) som växer främst på välgödslade gräs- och ängsmarker i hela landet, från de sydligaste spetsarna upp till fjällmarkerna i norr.

Toppslätskivlingen är hygrofan vilket innebär att den ändrar färg efter fuktighet. Den är vid torrt tillstånd halmfärgad eller sandgul och går mot grå-, brun- eller mörkbrun vid väta. Den geléliknande hatthuden går att dra av från hatten, vilket är ett karakteristiskt kännetecken för svampen. Det är en 4–9 cm hög svamp med smal, stel fot och hatt med en spetsig topp, också kallad umbo.

Foten är ofta karakteristiskt skruvad eller krokig vilket till viss del skiljer den från andra svampar i liknande miljö. Den förväxlas ofta med gul kragskivling som till skillnad mot toppslätskivling ofta har rester av en ring strax under hatten. Toppslätskivlingen innehåller en hög halt av den hallucinogena substansen psilocybin,

 • Den aktiva substansen psilocybin ingår i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention,
 • Svampen är narkotikaklassad i Sverige, vilket innebär att den är olaglig att plocka, odla eller inneha i landet.
 • Det har tidigare, felaktigt, hävdats att toppslätskivling växer på komockor, vilket däremot släktingen ringslätskivling ( Psilocybe cubensis ) gör.

Den arten förekommer dock ej i Sverige.

Kan man bli hög av flugsvamp?

Svar – Flugsvampar och dess gifter är inte narkotikaklassade men de kan mycket riktigt framkalla hallucinationer. Flugsvampar är bara några i raden av svampar och andra växter som innehåller hallucinogena ämnen och som förekommer vilt i naturen. Växter eller ämnen som klassificeras som narkotika är främst sådana som rapporteras användas mer frekvent i missbrukssyfte.

 • Här kan nämnas svampen toppslätskivling vilken innehåller ämnena Psilocybin och Psilocin.
 • Toppslätskivlingen är narkotikaklassad för sig som svamp och ämnena är även narkotikaklassade separat.
 • Detta gör att även andra svampar som innehåller ämnena är narkotika om de är framodlade, eller om de har torkats eller beretts på annat vis.

Att folk inte intresserar sig för att använda det stora flertalet vilda hallucinogena växter är att man kan räkna med otrevliga biverkningar. Dessa kan vara allt från relativt lindriga till direkt livsfarliga. Exempelvis innehåller den kända röda flugsvampen varierande grader av ämnena muskimol, ibotensyra, muskazon och muskarin; gifter som påverkar nervsystemet.

Är magiska tryfflar lagligt i Sverige?

Så kallade tryfflar, en del av de ‘magiska svamparna’ som växer under jord, är lagliga.

Kan man överdosera på Toppisar?

Denna svamp är INTE giftig och kan INTE överdoseras. Det enda som händer är att ditt psyke spelar dig ett enormt spratt om du tar för många svampar och ditt rus kommer att upplevas mycket starkare(ÄR en annan femma om du skulle inta flera gram rent av rusämnet).

Vad händer om man äter magiska svampar?

Magiska svampar – Magiska svampar, psykedeliska svampar eller magic mushrooms kallas ofta en typ av svampar som innehåller ämnet psilocybin, vilket har hallucinogena egenskaper. Det finns i bland annat släktet slätskivlingar och är narkotikaklassat i Sverige.

 • Ruset från psilocybin sägs likna det från LSD men är kortare — runt sex timmar.
 • Även hjärnan och serotoninsystemet kan påverkas på samma sätt som vid LSD-användning.
 • Serotonin är en signalsubstans som påverkar bland annat humöret och minnet och systemet kan försämras vid droganvändning.
 • När man tar psilocybin omvandlas det i kroppen till det aktiva ämnet psilocin.

Effekterna av ämnet är känslan av eufori och en förståelse för naturen och universum. Man kan också uppleva ångest, panik och otäcka hallucinationer till följd av psilocybin-missbruk. Källa: Drugsmart, Nationalencyklopedin TT/DAGENS MEDICIN

Hur mår man dagen efter svamp?

Mycket giftiga svampar – Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter, flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären kommer inom tre till sju dygn och består av brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskelvärk och ont i magen.

Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8 till 24 timmar och består av ont i magen och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.

Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5 till 8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, talsvårigheter och balanssvårigheter.

Är svampar droger?

Psykadeliska svampar i Sverige – I är de mest använda svamparna ( Psilocybe semilanceata ) och ( Psilocybe cubensis), Svampar med eller är i och ingår i förteckning I. Mer specifikt gäller klassningen “svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts”.

Hur känns det att ta svamp?

Hur verkar det? – Den verksamma substansen i svamp är psylocybin som i kroppen omvandlas till psilocin. Substansen fäster vid hjärnans serotoninreceptorer. Dessa är hjärnområden av central betydelse för känslor, minne, sinnen och självmedvetenhet. Svamparnas verkningar ger sig till känna 30–60 minuter efter att dosen har intagits och varar i allmänhet 3–6 timmar.

Samma mängd psylocybin kan i olika människor ge upphov till mycket olika reaktioner. Verkningarna kan variera inte bara mellan individer utan också från gång till gång. Dosens storlek inverkar på både verkningarnas styrka och deras kvalitet. Doseringen av svamp försvåras av att psylocybinhalten varierar stort mellan olika svampexemplar och svampsorter.

Psykiska verkningar: Svamp har kraftig effekt på tänkande, känslor och sinnen. Uppfattningen om tid och rum förändras. Under påverkan av rusmedlet kan några minuter kännas som om flera timmar hade gått. Brukaren kan ha en upplevelse av att smälta in i omgivningen.

 • Ommunikation försvåras i allmänhet och det kan kännas oöverkomligt att klara av vardagliga sysslor.
 • Substansen framhäver de känslor och tankar som just då ligger överst.
 • Änslorna kan svänga från ytterlighet till ytterlighet.
 • Sinnena skärps vanligen och kan också uppgå i varandra (synestesi).
 • Upplevelsen av att jaget och verkligheten splittras är vanliga, särskilt vid stora doser.

I detta sammanhang är det ofta tal också om mystiska och/eller religiösa upplevelser. Ibland klassas psylocybinsvampar som hallucinogener eftersom visuella sinnesförnimmelser påverkas. Egentliga hallucinationer är i alla fall sällsynta och har oftast samband med stora doser.

 1. Fysiska verkningar: Svamp har ganska lite fysiologiska verkningar.
 2. Under ruset kan hjärtfrekvensen försnabbas och blodtrycket stiga.
 3. Svindel, darrningar, illamående och kräkningar förekommer ibland.
 4. Verkningarna av svamp liknar på det hela taget effekten av LSD.
 5. Medicinsk användning: Svampars effekt på sinnesfunktioner har noterats också inom den psykiatriska forskningen.

Lovande resultat har fåtts av att använda psylocybin bland annat i vården av beroende och av den ångest cancerpatienter upplever. Men dessa undersökningar, som är beroende av tillstånd, har genomförts i kliniska, övervakade och trygga förhållanden: Psylocinsvamp är i Finland klassat som olagligt rusmedel och får inte utnyttjas som läkemedel vid egenvård.

Vart finns Knarksvampar?

Potent knarksvamp växer fritt i Sverige Publicerad: 22 februari 2014 Uppdaterad: 22 februari 2014 Klas Jaederfeldt.1 av 2 Foto: Privat.

Totalt finns det 20-tal svamparter som innehåller det narkotiska ämnet psilocybin.I Sverige finns toppslätskivlingen – en av de mest potenta “knarksvamparna”.– Den är inte farlig i sig men man kan dö om man till exempel får för sig att köra bil under ruset den ger upphov till, säger svampexperten Klas Jaederfeldt.En 23-årig man i Västerbotten dömdes nyligen för att ha ätit 250 “knarksvampar”.

– Det låter väldigt mycket. När de sålde på rejvfester brukade de ha fem stycken i varje paket, säger Klas Jaederfeldt, 73, svampexpert som tidigare jobbat på Naturhistoriska riksmuseet.

Hur kan jag få tag på svamp?

Allemansrätten ger dig rätt att plocka svamp i Sveriges natur – Allemansrätten ger oss möjligheten att ta del av naturens resurser på ett hänsynsfullt sätt. En del av den är att plocka svamp och bär. På de flesta platser får du plocka svamp hur du vill, förutsatt att arterna inte är fridlysta (det finns också speciella regler för nationalparker och naturreservat).

Hur farligt är magiska svampar?

Svar – Svampar som innehåller psilocybin påverkar det centrala nervsystemet. Psilocybin omvandlas i kroppen till psilocin och används inte i några läkemedel. Vilken effekten blir beror på dos, individuell känslighet, tidigare erfarenheter och sammanhanget. Samma person kan också reagera olika vid olika tillfällen. Effekterna kan bli

milda känslor av avkoppling eufori visuella förändringar (till exempel att se färger ljusare) visuella störningar (till exempel att se ytor röra sig som vågor) vanföreställningar hallucinationer

Man kan känna

rastlöshet oro och ångest nedsatt bedömning av tid och rum overklighetskänslor svårigheter att styra kroppen

Det som utmärker användandet är inte fysiska symptom men dessa symtom förekommer

yrsel och illamående svaghet och muskelvärk frossa buksmärta kräkningar och diarré ökning av hjärtfrekvensen och andning höjd blodtryck

Det förekommer även panikreaktioner och psykosliknande tillstånd. Senast uppdaterad

Kan man få svamp av stress?

Svamp i underlivet kan bero på obalans – Miljön i slidan är vanligtvis sur och full av nyttiga mjölksyrebakterier som skyddar mot svamp och andra infektioner. Antibiotikabehandling kan döda de goda mjölksyrebakterierna som finns naturligt i slidan och kan öka risken för svamp. Vilken Svamp Blir Man Hög På Skav mot underlivet, till exempel av samlag eller cykling, kan också ge svamp. Svampen får nämligen lättare fäste om man har små sår eller sprickor. Hur lätt eller svårt man får svamp är individuellt, och att ha lätt att få svamp kan också vara ärftligt.2018-12-11 1000 UrinCUR Utipro Plus 179 Vilken Svamp Blir Man Hög På 2018-12-11 1000 CandiCUR 149 Vilken Svamp Blir Man Hög På 2018-12-11 1000 Intim Daily Wash 59 Vilken Svamp Blir Man Hög På 2018-12-11 1000 LactiCUR 139 Vilken Svamp Blir Man Hög På

Är Microdosing lagligt i Sverige?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på VICE Danmark, Inget gick som Julie Ugleholdt hade tänkt sig. Efter att ha haft värkar i 24 timmar var det fortfarande inga tecken på att hennes dotter var på väg att komma ut. Varje gång Julie fick värkar gick barnets puls ner till 50.

 1. Julie var rädd för att något var fel.
 2. Efter ett helt dygn på sjukhuset förlöstes till slut dottern Charlie i ett akut kejsarsnitt, och det visade sig att Charlie hade haft navelsträngen virad runt sig.
 3. När Julie fick värkar höll hennes dotter på att kvävas.
 4. Jag var så otroligt rädd för att hon var död, att jag hade förlorat henne innan hon kom till världen”, säger Julie, sittandes vid köksbordet i hennes och maken Jons hem i Köpenhamn.

Hon berättar att förlossningen hade satt sig i hennes kropp rent fysiskt, och hon bar med sig den hem från sjukhuset. Hela tiden satt hon och ältade vad hon skulle tagit sig till om hennes dotter hade dött. Hela tiden såg hon operationsbordet framför sig, det gröna tygskynket som avskärmade henne från läkarna som hade sina händer i hennes uppskurna mage.

 1. Jag tror jag fick en förlossningsdepression direkt efter födseln, men jag fick inte diagnosen förrän 20 veckor senare”, berättar hon.
 2. Julie har precis släppt sin debutroman i Danmark, Projekt Baby – Mit første år som uperfekt mor, som handlar om födseln, dottern Charlie, förlossningsdepression och krossade drömmar – men även om att ta sig ur på andra sidan av depressionen genom att självmedicinera illegala psykedeliska svampar – som man tar för att man är rädd för att man inte kommer överleva.

Julie hade aldrig ens tänkt tanken att hon skulle mikrodosera svamp mot sin förlossningdepression. Hon hade aldrig tagit psykedeliska droger tidigare och hade heller inte haft någon lust att testa. Hon hade dock inte heller trott att hon skulle bli deprimerad, ha självmordstanker, social fobi och gömma sig i sitt hem i flera veckor i sträck.

 • Hennes liv innan graviditeten bestod av jobb och karriär, sin man och vänner.
 • Depression var bara något som andra fick och som man kunde komma ur om man bara tog sig samman lite.
 • Men under månaderna efter förlossningen blev det svårare och svårare för Julie att finna sig till rätta i sin nya roll som mamma.

“Jag kände mig så fel. Jag hade inte alls de känslor jag förväntat mig att man skulle ha, och jag kunde inte ge mig hän till min dotter. Jag hade räknat med att jag skulle bli som förälskad i henne och stolt över att visa henne för andra, men i verkligheten hade jag ingen lust med det.

Enligt danska Rigshospitalet får 10-14 procent av kvinnor och 7-8 procent av män psykiska komplikationer efter sitt barns födsel. Förlossningsdepression kännetecknas bland annat av nedstämdhet, att man gråter, sömnlöshet, trötthet, självmordstankar och att man har besvär med minnet och koncentrationen.

Dessutom kan symptomen vara särskilt belastande när man samtidigt har ett litet barn att ta hand om. VIDEO: Om ketaminets potential som botemedel mot depression Vilken Svamp Blir Man Hög På För Julie innebar förlossningsdepressionen att hennes liv plötsligt kändes meningslöst. Hon började se tillbaka på sitt gamla liv där hon hade ett bra jobb och massvis med fritid. Då hon hade haft tid att både äta och sova ordentligt. Dottern Charlie hade kolik och grät fem timmar om dagen.

Julies vaknar timmar gick nu ut på att amma, trösta och ta hand om Charlie. “Det kändes som att jag förlorade mig själv i allt det. Jag hade blivit ett serviceorgan, en tröstande zombie. Man hör talas om alla de här mammorna som plötsligt känner att livet får en mening på ett helt annat sätt, men jag kunde inte känna så.

Mitt liv hade aldrig varit mer meningslöst”, säger hon. Köket vi sitter i blir tyst, bortsett från ett dovt surr från kylskåpet. Rummet är städat och prydligt, bortsett från några tomma flaskor på diskbänken och en halväten Risifrutti som Julie tar en tugga av när hon går förbi den. “Det är sällan man möter en förälder som säger att de kan bli arga på sitt barn med kolik, men ibland hade jag bara lust att kasta ut henne genom fönstret eller ge bort henne. Jag var arg på henne för att hon grät så mycket, och jag var arg för att hon hade kommit in i mitt liv, för det kändes som att det var förstört”, säger hon.

Julie blev så uttömd av sömnbrist, en skrikande bebis och för lite mat att till och med den minsta uppgiften kändes omöjlig. Varför bry sig om att tömma diskmaskinen om man ändå ska dö eftersom livet inte känns värt att leva? Vissa dagar låg hon bara i sängen och ropade till sin man att hon ville gå och köpa en pistol så hon kunde skjuta sig själv i huvudet, eller att hon önskade att en lastbil kom så hon kunde bli överkörd och få ligga på sjukhuset i några dagar.

Trots att hon gick till en psykolog och barnmorska beslöt sig Julie och hennes man till slut att det var dags att Julie fick komma i kontakt med en psykiatriker. “Jag var så sjuk att jag inte längre kunde läsa vid det här laget. Min man var tvungen att sitta och förklara för mig vad det var jag skrev under och var jag skulle sätta kryss på kontraktet.

You might be interested:  Hur Snabbt Kommer Svamp Efter Regn?

Psykiatriker rekommenderade henne att börja ta antidepressiva. Det hade Julie inte lust med. Dels för att antidepressiva mediciner kan förvärra ens symptom i en period innan det blir bättre, och Julie var rädd för att hennes självmordstankar skulle bli värre – att de skulle komma att bli verklighet. Från vänner och familj hade hon även hört att det kan ta lång tid innan de börjar verka.

Hennes psykolog hade även förklarat att antidepressiva inte bara kan ta udden av de dåliga känslorna utan även av de goda. Julie valde därför att inte ta antidepressiva. Hennes man föreslog istället att hon provade att mikrodosera svamp. “Min man la en dos svamp i mitt kaffe en morgon, för jag klarade inte riktigt av att göra någonting själv.

 1. Jag kunde märka när jag drack det att jag blev lite varm inombords, lite gladare.
 2. Den dagen sjöng jag vaggvisor för min dotter.
 3. Vi satt och lekte tillsammans och hon log mot mig, och jag var bara så otroligt glad för att jag kunde ta in det”, säger Julie.
 4. Att mikrodosera innebär att man tar en väldigt liten dos av en psykedelisk substans, som till exempel svamp som innehåller psilocybin eller LSD.

Eftersom dosen är så pass liten, ofta bara en tiondel av en vanlig dos, blir man inte hög av det. Men många känner att de blir mer i kontakt med sina känslor, att de kan arbeta mer koncentrerat och tänka mer kreativt, Det är en metod som använts av allt från techpersoner i Silicon Valley till människor som experimenterat med det för att försöka behandla sin psykiska ohälsa,

Fram tills nyligen har fördelarna med mikrodosering mest backats upp av människors personliga erfarenheter, men i och med att trenden blivit allt mer vanlig har det även börjats forska kring det. På University of Toronto Missisuaga började forskare förra året att undersöka effekterna med mikrodosering genom att låta människor fylla i enkäter över internet.

Data från undersökningen, som hade över 900 deltagare, visade att personer som testat att mikrodosera till exempel upplevde färre migränattacker, samtidigt som det blev lättare att fokusera och vara produktiv och lättare att knyta an till andra. De som mikrodoserade angav även att de upplevde mindre negativa känslor än de som inte mikrodoserade. Julie tog svamp i sitt morgonkaffe var tredje dag, och redan från första dagen kunde hon märka av en förändring. Saker som tidigare känts omöjliga blev möjliga. När Charlie tappade sin mat på golvet kunde Julie skratta åt det. Tidigare hade hon knappt energi att mata sin dotter.

 • Svampen gjorde det enklare för mig att komma i kontakt med positiva tankar och känslor, vilket jag inte hade mycket av just då.
 • Jag hade inga positiva tankar om mig själv, mitt liv eller mitt barn.
 • Plötsligt kunde jag känna lycka igen, åtminstone en glimt av det”, säger hon.
 • Mest av allt hjälpte svamparna henne att bli mer närvarande.

“Jag var helt fast i mitt eget huvudet, och svampen hjälpte mig att stänga av det lite grann. Det var ju min sjukdom som talade när jag hade alla de där tankarna om att mitt liv var över och att jag ville dö”, säger Julie. Under tre månader mikrodoserade hon svamp, alltid på morgonen, när hennes man var med.

 1. Samtidigt som hon började mikrodosera slutade hon att amma Charlie.
 2. Jag frågar Julie om hon kritiserats efter hon släppte sin bok för att hon tagit droger runt sitt barn.
 3. Jag blev mer berusad av att dricka en öl på kvällen tillsammans med min man än av mitt kaffe med svamp i på morgonen.
 4. Eftersom det är olagligt är folk enormt fördomsfulla.

Men bara för att något är lagligt, som alkohol, betyder det ju inte att det inte är fel eller farligt. Alkohol är ett av de skadligaste drogerna som finns, men vi tar det ändå eftersom det är lagligt.” Julie berättar att hon valde att ignorera det faktum att svamp är olagligt för att rädda sitt eget liv.

Jag ville så gärna vara en mor till min dotter, jag ville överleva, så jag gjorde något olagligt för att komma ut på den andra sidan”, säger hon. Julie såg alltid fram emot “svampdagen” som hon kallade det, eftersom effekten kändes av mest den dagen hon tog sin dos. Efter två månader glömde hon ibland bort att ta sin dos.

Efter tre månader slutade hon helt. Hon resonerade att om hon hade kommit till en punkt där hon kunde glömma att ta det behövde hon det inte längre. “Jag saknar dem inte, för jag mår helt annorlunda idag”, säger hon. Julie friskförklarades i juli i år, och hon sa i samma veva upp sig från sitt jobb som managementkonsult.

Istället började hon skriva på sin bok om hennes erfarenheter av att vara mamma. Även fast hon inte är deprimerad längre kan hon fortfarande märka av sjukdomen. Hon kan till exempel inte vagga sin dotter på helgen när det är dags för henne att sova middag utan att få panik. På vardagarna sover Charlie på en förskola, och på kvällarna är hon så trött att läggningen brukar gå utan problem.

Men på helgen drar sig Julie för att försöka få henne att sova middag, då dotterns sömn var något av det som gjorde henne som mest stressad och ledsen när hon mådde dåligt. Förlossningsdepressionen tvingade Julie att förändra sitt liv helt. Då hon mikrodoserade svamp lyftes dimman av negativa tankar bara så pass mycket att hon fick energi att kunna göra någonting bra för sig själv.

Hon började meditera och träna yoga. “Svamp var inte en mirakelkur i sig själv, men det gjorde att många av de verkligen jobbiga, negativa tankarna stängdes av lite grann så att jag kunde få små bitar av glädje i min vardag. Det gav mig så mycket hopp, och det gjorde att jag kunde hjälpa mig själv att komma i gång med vissa saker som var bra för mig”, berättar hon.

Hon understryker att hon inte vill uppmuntra någon att göra något som är olagligt. Men hon hoppas att hennes bok kan bidra till att lyfta fram de positiva effekterna med mikrodosering, och att det kommer fortsätta forskas mer på det. “Jag hoppas att det skulle kunna erbjudas inom psykiatrin i kombination med psykologisk behandling som ett faktiskt alternativ till antidepressiva mediciner, så att det inte är något man köper i smyg från en langare, och så man kan få stöd och vägledning.

Hur hitta Toppisar?

Här hittar du toppisar i Lund Det finns svampar som rubricerats med texten “giftig” trots att deras värsta verkan är att göra dig trippad och tokig. Tack vare den varma men regniga hösten har det varit god säsong för en av dessa, den vanligaste, nämligen toppslätsskivlingen.

För den lundabo som känner ett sug – och det torde man göra med tanke på hur död den här staden är – efter en upplevelse bortom det vanliga finns det ett par bra ställen att plocka på: Sankt Lars-parken : Visserligen en del folk ute och promenerar, men hälften är galningar och andra hälften begriper att man själv kanske är det också.

Här går inga djur, så det finns inga överdrivna mängder, men en liten påse kan man få ihop om man lägger tid och vilja på det. Kungsmarkens golfbana : Precis intill golfbanan finns en hage med mycket kor och mycket dödsknarksvamp. Fältet är ett av de mest trafikerade vad gälller svampjägare men tillgången är oändlig och det är inte svårt att komma hem med gott och väl tusen toppisar.

På senare år har polisen börjat titta förbi emellanåt, men risken att bli tagen är ändå väldigt liten. Billebjer : Klättrar man upp för “berget” och blickar åt motsatt håll från stenbrottet så finns det gott om toppisar på marken nedanför. En hittills ganska oexploaterad guldgruva. Dalby : I hagarna mellan Dalby och Torna Hällestad finns också outsinliga mängder.

Bäst är de med lite sten och mossa och förnimmelse av kor. Det ska också gå att plocka såväl på Väster som i krokarna kring Höje å men av vad jag hört och sett är utbudet där begränsat. Åk då hellre till någon av ovanstående platser. : Här hittar du toppisar i Lund

Kan man röka svamp?

Rökt inlagd svamp med granskott –

 1. Här behöver du en ABU-rök eller liknande, men det går även att göra inläggningen utan att röka svampen. Lägg gärna in en större mängd svamp då du ändå håller på. Den håller i flera veckor om du förvarar den i kylen.
 2. Rensa svampen och dela dem i mindre bitar. Blanda den med olja och salt.
 3. Förbered ABU-röken. Rök svampen i 15-20 minuter.
 4. Gör under tiden inläggningslagen. Koka upp vinäger, socker, vatten och salt.
 5. Skiva schalottenlök och vitlök. Lägg svampen tillsammans med löken och granskotten i en skål och häll på den varma lagen.
 6. Hacka persilja och timjan och tillsätt när blandningen har svalnat.

Kan man odla Toppisar?

Toppslätskivling (Psilocybe semilanceata), även kallad toppis, är en i Sverige mindre allmän psilocybinsvamp (en grupp av psykedeliska svampar ) som växer främst på välgödslade gräs- och ängsmarker i hela Sverige från de sydligaste spetsarna upp till fjällmarkerna i norr.

 • Svampen är narkotikaklassad i Sverige, vilket innebär att den är olaglig att plocka, odla eller inneha i landet.
 • Toppslätskivlingen är hygrofan vilket innebär att den ändrar färg efter fuktighet.
 • Den är vid torrt tillstånd halmfärgad eller sandgul och går mot grå-, brun- eller mörkbrun vid i väta.
 • Den geléliknande hatthuden går att dra av från hatten, vilket är ett karaktäristiskt kännetecken för svampen.

Det är en 4–9 cm hög svamp med smal, stel fot och hatt med en spetsig topp, också kallad umbo. Foten är ofta karaktäristiskt skruvad eller krokig vilket till viss del skiljer den från andra svampar i liknande miljö. Den förväxlas ofta med gul kragskivling som till skillnad mot toppslätskivling ofta har rester av en ring strax under hatten.

 • Toppslätskivlingen innehåller en hög halt av den hallucinogena substansen psilocybin,
 • Svampen är därför narkotikaklassad i Sverige och ingår i förteckning I, men finns för närvarande inte upptagen som sådan i förteckningarna i internationella narkotikakonventioner.
 • Den aktiva substansen psilocybin ingår dock i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention,

Narkotikaklassningen innebär att den är olaglig att plocka, odla eller inneha i Sverige. Det har tidigare, felaktigt, hävdats att toppslätskivling växer på komockor, vilket däremot släktingen ringslätskivling (Psilocybe cubensis) gör. Den arten förekommer dock ej i Sverige.

Hur stora kan svampar bli?

När svamparna styrde världen – Svamparnas fruktkroppar kommer i alla färger och former. En del blir riktigt stora. Hos exempelvis jätteröksvampen kan de väga tio kilo och ha en diameter på en dryg halvmeter. Men det finns fossil som visar att de en gång i tiden blev avsevärt större än så. Vilken Svamp Blir Man Hög På Fossil efter Prototaxites loganii. Fyndplats: Schunnemunk Mountain, Orange county, New York. Bild: Wikipedia, SPL / TT För 400 miljoner år sedan fanns det märkliga skapelser som kallas Prototaxites, De hade en kraftig stam och ibland ett antal förgreningar och de kunde bli åtta meter höga.

 1. De första fossilen efter Prototaxites beskrevs på 1850-talet.
 2. Fynden orsakade en segdragen debatt om vad för sorts växter det rörde sig om.
 3. Anske var det stora alger eller tidiga former av barrväxter.
 4. Debatten pågick fram till för lite drygt tio år sedan.
 5. Då visade kemiska analyser att Prototaxites inte hade fotosyntes – de var alltså inte växter.

Det, tillsammans med noggranna analyser av deras inre strukturer, ledde fram till slutsatsen att det rörde sig om ett slags gigantiska fruktkroppar från utdöda svampar. Om dessa svampar skulle finnas i dag skulle de verkligen sticka ut. Men faktum är att de var ännu mer iögonfallande för 400 miljoner år sedan. Vilken Svamp Blir Man Hög På

Vilken är den giftigaste svampen i Sverige?

De arter som står för de allvarligaste svampförgiftningarna i Sverige är vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling och gifthätting.

Hur många svampar är ätbara?

Det finns över 10 000 svamparter i Norden, och drygt 100 av dem är bra matsvampar. Med begreppet ‘matsvampar’ menas ätliga svampar som innehåller smakämnen som tilltalar många människor, och som inte innehåller skadliga ämnen.

Är det farligt att äta champinjoner?

Vilken Svamp Blir Man Hög På Som vanligt blir jag så besviken när jag besöker en restaurang som serverar råa champinjoner: Av någon underlig anledning når vi inte ut till konsumenter, handlare, restauratörer och odlare med vårt budskap: – Champinjoner ska inte ätas råa. – Undvik överkonsumtion.

Ät inte mer än 200 gram per person och månad. Råa champinjoner innehåller agaritin, ett svampgift (ett hydrazin-derivat). Halten gift reduceras vid upphettning. Det försvinner inte helt. Därför ska vi inte äta så mycket champinjoner över huvud taget. Max 200 gr per person och månad (rå vikt). Så här skriver Livsmedelsverket “Det är uppenbart att det är mycket svårt att ge råd till allmänheten utifrån de gjorda försöken.

Det kan dock, utifrån en samlad bedömning av alla data, vara lämpligt att avråda från en alltför hög konsumtion av champinjoner. På samma sätt som med många andra livsmedel bör man undvika extrem konsumtion. Som ett riktmärke för en konsumtion som innebär en mycket liten risk kan man ta medelintaget av champinjoner i Sverige som ligger mellan 2 och 2,5 kilo per person och år.

 • Detta motsvarar ett par hekto per månad.
 • Onsumerar man i stället denna mängd varje vecka under lång tid kan det finnas anledning att tänka över sitt intag.
 • För att minska exponeringen för de ingående fenylhydrazinerna kan man tillaga svampen innan den äts.
 • Okvatten bör kasseras.
 • Onserverad svamp innehåller betydligt lägre halter än färsk svamp.

Mängden fenylhydrazin minskar ytterligare om man inte använder lagen i burken.” Efter det att Livsmedelsverket har gjort om sin hemsida, har denna text ersatts med följande: “Det finns risker med att äta stora mängder champinjoner regelbundet under lång tid.

Champinjoner innehåller fenylhydraziner som kan vara cancerogena. Som med många andra livsmedel bör man därför undvika extrem konsumtion. Att äta cirka ett hekto i månaden eller mindre är ingen fara. Men skulle du äta den mängden en gång i veckan under lång tid finns risk för effekter på hälsan. Forskare har sett samband mellan champinjoner och cancer i djurförsök.

Konserverad champinjon innehåller betydligt lägre halter än färsk svamp. Mängden fenylhydrazin minskar ytterligare om man inte använder lagen i burken.” Källa https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/fenylhydrasiner-i-champinjoner/ www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/svamp/champinjoner–risker-om-du-ater-for-mycket/