Vad Kan Man Tillverka Av Gran?

17.03.2023 0 Comments

Vad Kan Man Tillverka Av Gran
Användning – Den gulvita veden är förhållandevis mjuk och kan användas till mycket. De långa och slanka fibrerna gör granen lämplig som råvara till papper. Genom sin rakstammighet och finkvistighet ger granen vanligtvis timmer av god kvalitet. Gran är ett av de vanligaste trädslagen vid tillverkning av sågat virke.

Vad får man för en gran?

Frågeställare Susann fredag, 18 augusti, 2017 – 10:18 Svarat av: Harald Säll Universitetslektor, Institutionen för skog och träteknik Linnéuniversitetet Fråga Hej! En gran som är 70 -80 år gammal. Vad är den värd om man ska sälja den? Svar Hej Susann! Ett enda träd har inget värde då det tar mycket tid att administrera, avverka och transportera. Det vanliga är att man måste betala för att bli av med ett enda träd.

Vad kan man tillverka av skogen?

Trädet som råvara Foto: iStockPhoto Vad Kan Man Tillverka Av Gran Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial. Hur fördelningen kommer se ut i framtiden kan ingen säga säkert. Allt som görs av olja kan göras av skog.

Vad kan man göra med tall?

Tall – från tjära till tallolja Vad Kan Man Tillverka Av Gran Tallen har funnits i Sverige i alla fall sedan den senaste istiden och är idag, tillsammans med granen, det viktigaste trädslaget i svenskt skogsbruk. Tallar används till hus, broar, möbler och papper, men även till drivmedel och kemikalier. I skogslandskapet uppskattas tallen av både flora och fauna och det är få saker som är lika respektingivande som en riktigt gammal, knotig tall med krokodilbark. Efter gran så är tall Sveriges vanligaste trädslag och står för nästan 40 % av träden i Sveriges skogar. Det finns ungefär 90 olika tallarter i världen, framför allt förekommer de på norra halvklotet. I Sverige finns en inhemsk art, Pinus sylvestris, men även contortatall, Pinus contorta, förkommer i de brukade skogarna.

 • Den introducerades i Sverige från Nordamerika på 1970-talet för dess virkesegenskaper.
 • Tall växer naturligt i hela Sverige och trivs bäst på lite torrare marker.
 • I fjällkedjan är tall det barrträdslag som växer närmst kalfjället.
 • Till utseendet är tallen ett stort barrträd som har rak stam och gles krona.

Som ung är barken tunn och ser lite ut som papper, men med ålder så blir den grövre och skorplik. Barren på den svenska tallen, Pinus sylvestris, sitter två och två tillsammans i ungefär fem år innan de trillar av. Tall är ett relativt stormfast trädslag på grund av dess rotsystem som skickar ut så kallade pålrötter långt ner i marken.

Rötterna samarbetar också med svampar, kallat mykorrhiza, för att öka närings- och vattenupptagning till trädet. Tallen är det trädslag i skogen som bäst överlever skogsbränder och detta beror bland annat på tallens bark som är extra tjock och värmetålig. Är tallen lite yngre när det brinner så kan branden döda en del av trädet och då skapas ett så kallat brandljud på stammen.

Det ser oftast ut som ett uppochnedvänt V där veden är blottad. På kanterna av brandljudet bildas vallar och detta är tallens sätt att läka skador. Är brandljudet mindre så kan det med tid vallas över helt och hållet och till slut syns bara att streck utanpå barken.

Om en tall utsätts för brand redan i ung ålder blir trädet mer motståndskraftigt mot insektsangrepp, då veden kommer att innehålla mer kåda. Tallen förökar sig med vindspridda frön och det tar förhållandevis lång tid för fröet att bli moget. Hanblomman och honblomman sitter på samma träd och från honblomman utvecklas kotten efter pollinering.18 månader efter att hanblomman befruktat honblomman är kotten färdigutvecklad och fröna kan spridas med vinden.

Är man ute i naturen på vårvintern kan man se tallfrön som ligger ovanpå skaren, de ser ut som en mörkbrun kärna med en ljusbrun vinge. Andra tall­arter, såsom contorta, har kottar som är täckta av kåda och kräver värme för att öppna sig och sprida sina frön, till exempel efter en skogsbrand.

 • Varje år skjuter tallen en omgång sidoskott som på stammen kallas grenvarv, alltså nya kvistar som sitter som i en krans runt stammen.
 • Är tallen relativt ung kan man därför lätt räkna ut hur gammalt trädet är genom att räkna antalet grenvarv.
 • När trädet blir äldre kan det bli svårare eftersom de nedre grenvarven dör allt eftersom.
You might be interested:  Gran Turismo 7 Ps4 Release Date?

Virke från tall kallas för furu eftersom att man historiskt skiljde på tall och fur beroende på växtsättet. Kunde pålroten utvecklas ordentligt och trädet växte sig högt och rakt kallades trädet för fur, men på marker med grunt jorddjup blev tallen krokig och marig och kallades då för tall.

Hur många år kan en gran bli?

Fakta om granen Granen kan bli över 400 år gammal, men i skogsbrukssammanhang avverkas den som regel mellan 75–120 år. Världens äldsta träd är en gran som växer i Sverige, närmare bestämt i Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Granen heter Old Tjikko och är 9 550 år gammal.

Får man ta en gran i skogen?

Allmänna regler – Skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar ska tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken.

 1. Med skadade träd avses rått virke som avsiktligt eller oavsiktligt skadats genom snöbrott, storm, brand, avverkning, röjning eller på annat sätt.
 2. Observera att med skadad skog avses inte stående granar med färska angrepp av granbarkborre eller torkstressade granar.
 3. För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark.

Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Får man hämta granris i skogen?

Enligt allemansrätten får du ta torra kvistar, grenar och kottar som ligger på marken. Däremot är det inte tillåtet att från växande träd bryta eller såga kvistar eller grenar eller att ta bark och näver.

Vilka produkter kommer från skogen?

Frågeställare roshin Besvarades av Elisabet Andersson onsdag, 4 december, 2002 – 11:04 Fråga vad får man ut av skogen? Svar Hej! Det är en stor fråga du ställer. Det är många som får ut någonting ur skogen, och det kan röra sig om både produkter och upplevelser.

Hur många A4 får man från ett träd?

Skrivpapper – Av ett träd kan man tillverka flera olika produkter, till exempel plankor och papper. Pappret du skriver på i skolan är oftast gjort av gran, tall eller björk. Om man skulle använda ett helt normalstort träd till att bara göra papper av kan det bli till över 30 000 A4-papper! Och inte nog med det, pappret kan dessutom återvinnas och bli till nytt papper flera gånger om. Vad Kan Man Tillverka Av Gran Foto: Ny Neonbrand / Unsplash

Vad får man från träd?

Här kan du läsa allmänt om träd och se några exempel. Till träden räknas vedväxter (består av eller innehåller ved) som har en tydlig huvudstam och vanligen blir minst 5 meter höga. Många trädarter kan ibland uppträda i buskform, till exempel om de växer i mager jord eller efter avverkning.

Buskarna är till skillnad mot träden förgrenade med flera likvärdiga stammar nedifrån basen. Träden hör hemma i många olika växtfamiljer och delas ibland in i barr- och lövträd. Träd är viktiga för oss människor. Vi använder dem till exempel för att få virke, bränsle och papper. Trädens frön, frukter, blad, skott och bark är viktiga som föda åt många djur.

Träden har stor ekologisk betydelse eftersom de bildar skogar. Skogen hjälper till att reglera klimatet och är särskilt viktig för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

Vad är bäst gran eller tall?

Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite bättre marker. Och att blandskogen är en räddningsplanka när trädslagsvalet är osäkert.

Urban Nilsson från SLU, Stefan Olsson från Stiftelsen Skånska Landskap och Magnus Petersson från Södra stod för presentationerna vid FRAS webbinarium den 25 mars. De 74 inloggade åhörarna fick lyssna och diskutera under temat “Tall, gran eller både och?”. Ett tema som vidgades till hur även andra trädslag kan behövas för att berika mångfalden i den svenska skogen.

Webbinariet modererades av FRAS-doktoranderna Mikolaj Lula och Per Nordin. Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU i Alnarp, inledde med en presentation av pågående, och ännu opublicerade, studier om tallens och granens produktion inom FRAS-programmet.

 1. Traditionellt har vi haft en bild av att granen är överlägsen på nästan alla marker i södra Sverige.
 2. Denna bild är förstärkt av data från Riksskogstaxeringen där provytor med trädslagen jämförs med varandra.
 3. Riksskogstaxeringens jämförelser är problematiska eftersom provytorna på olika platser sorteras med hjälp av ståndortsfaktorer.

I vår studie har vi i stället jämfört alla försök där tall och gran växer intill varandra på samma ståndort. I studien, som är en del i Mikolaj Lulas doktorandarbete, ingår 47 jämförelser i södra och mellersta Sverige och 39 i norra Sverige. Här visar det sig att tall växer bättre än gran ända upp till ståndortsindex G30 i södra Sverige.

Det betyder att tallen överträffar granen på hela två tredjedelar av skogsmarken i södra Sverige. Urban Nilsson presenterade också data från blandskogsförsök där det visat sig att blandning mellan tall och gran växer bättre än genomsnittet för vart och ett av trädslagen. – Blandskogen är en räddningsplanka om vi är osäkra på vilket trädslag som växer bäst, säger han.

Stefan Olsson arbetar för Stiftelsen Skånska Landskap som förvaltar 10 800 hektar mark för sex markägande stiftelser. Här är inriktningen mångbruk där uthållig skogsproduktion samsas med mål som friluftsliv, rekreation och biologisk mångfald. För friluftslivet betyder skogens ålder och variation i skogslandskapet mer än trädslaget i sig.

– Både tall- och granskogen blir en vägg fram till första gallring i 20-årsåldern, och det är först i 60-årsåldern som skogen blir riktigt attraktiv för friluftslivet. I det produktionsinriktade skogsbruket är det då dags att börja med en ny föryngring. Vi försöker i stället hålla kvar skogen lite längre på strategiska platser, säger han.

För att öka variationen och öppna upp landskapet kommer mer av stiftelsens granskogar att omföras till lövskog. I första hand gäller det de skogar som utnyttjas av friluftslivet eller som är viktiga för den biologiska mångfalden. Den utökade hänsyn som gäller för stiftelsens skogsbruk ger cirka 15 % lägre nuvärde än om produktionen hade maximerats.

– Men vårt skogsbruk ger många icke-monetära vinster. I slutändan blir det en nettovinst, menar Stefan Olsson. Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef på Södra, har följt FRAS-programmets forskning med intresse. Det finns en stark strävan att öka andelen tall i Götaland. – Vi har också haft uppfattningen att gran är överlägsen på de flesta ståndorter, så FRAS-programmets resultat är väldigt intressanta, säger han.

Dagens rekommendation för Södra är att ha 24 % tall, 32 % blandskog och 44 % gran, och enligt Magnus Petersson skulle mycket vara vunnet om rekommendationerna kan efterlevas. I praktiken minskar dock andelen tall. I ungskogen utgör tall bara 20 % medan den i genomsnitt står för 30 % av volymen i hela skogen.

You might be interested:  Hur Mycket Förvälld Svamp Motsvarar Färsk?

Och det är betesskadorna som bidrar till det sämre resultatet i ungskogen. – Det är långt till målet att högst 5 % av ungskogen får vara skadad av älgbete, nu ligger vi på ungefär 15 %, säger Magnus Petersson. Södra driver projektet Kraftsamling tall för att öka andelen tall och minska betesskadorna. Genom Skogsstyrelsen pågår samtidigt kampanjen Mera tall.

– Vi ser ändå resultat av våra satsningar. Tallens andel av Södras plantförsäljning har ökat från en bottennotering under 5 % år 2007-2008 till över 15 % idag, och om några år räknar vi med över 20 %. – Dessutom har vi som mål att öka andelen blandskog av tall och gran i hela Götaland, avslutar han.

Vad är hårdast furu eller gran?

Publicerad 2003-09-01 Uppdaterad 2021-06-24 Virkets hårdhet är en betydelsefull egenskap i en del sammanhang, till exempel i golv. Hårdheten är också kopplad till densiteten och ju högre densitet desto större hårdhet. Hårdhet mäts normalt genom att en liten stålkula pressas ner i träytan med en viss bestämd kraft.

Hårdhet (Brinelltal)
Träslag Ändyta Längsyta
Al 3,7 1,4
Alm 6,4 2,1-3,8
Ask 6,5 3,0-4,1
Balsa 0,7 0,2-0,3
Björk 2,2-2,7
Rödbok 7,2 2,7-4,0
Ek (europeisk) 6,4-6,6 3,4-4,1
Furu 4 1,9
Gran 3,2 1,2
Lärk (europeisk) 5,2 1,9-2,5

Vad är det för skillnad på tall och gran?

Barr: Gra- nen har korta barr som sitter ett och ett, medan tallens barr är långa och sitter ihop två och två. Kottar: Tallens kottar är små och har hårda fjäll, medan gra- nens kottar är långa och har mjukare fjäll. Rötter: Tallen har djupare rötter, pålrot, medan granens rötter är ytliga och mer ut- bredda.

Hur får man en gran att dö?

För att snabbast döda en gran så fäller man den. Eller sågar ett snitt runt stammen. Att hålla på med kopparspik är farligt för miljön, koppar är giftigt och bryts aldrig ner. Lövträd blir man bäst av med genom att använda Ecoplug.

Varför dör en gran?

Om mängden granar är onormalt högt, samtidigt som det ovanpå detta kommer stressfaktorer som svår torka, större brand eller stormar, kan större områden angripas. Angreppen går in i varandra och bildar fronter. Då kan hela skogar drabbas, och granar dör i avsevärda mängder.

Hur fort dör en gran?

Forskare: Granbarkborren dödar en gran på några veckor – Nysågat.

Vad är straffet för att stjäla en gran?

Publicerad: 2 december 2018 En granplantering. Att ta en gran ingår inte i allemansrätten alls. Straffet kan bli fängelse men det hindrar inte att julgranstjuvarnas tid är här igen. Problemet är större än många tror och planteringar med yngre träd kan drabbas hårt, rapporterar VLT.

 • Värst är problemet i planteringar med yngre träd, som huggs ner och stjäls av samvetslösa eller okunniga.
 • Absolut lägsta straffet för att stjäla en gran är 1 500 kronor i böter plus 800 kronor till brottsofferfonden.
 • I andra änden av skalan finns fängelse.
 • Något som främst används mot en grantjuv som inte har varken pengar till böter eller en fast bostad i landet.

En skogsägare har dessutom rätt att göra så kallat envarsgripande, hålla kvar grantjuven och tillkalla polis. Publisert: Publicerad: 02 december 2018 kl.15.16

Får man såga ner en gran?

Naturen liknar Mellansveriges – På RMKs webb finns en prislista och funktioner för både mobilbetalning och betalning via banköverföring. Priset beror på julgranens längd, enmetersgranar kostar 3 €, tremeters 8 € och femmeters 30 € eller 300 kronor. Estnisk natur liknar Mellansverige ganska mycket, med omväxlande skog och öppna fält.

Omkring hälften av den estniska skogsarealen är statsägd, i Sverige ägs en fjärdedel av skogen av staten, kyrkan eller andra allmänna ägare. Så fungerar självhuggsystemet: 1. Sök på RMKs skogskarta i mobilen reda på en statsskog där du kan hugga granen.2. Traska ut i skogen och leta reda på en snygg gran.

Du får ta granar i dikeskanter, kraftledningsgator samt ute i skogen träd som står undertryckta av andra och granar som av andra orsaker inte kan utvecklas till vuxna träd. Planterade granar och träd i olika typer av naturreservat är det givetvis inte tillåtet att fälla 3.

 • När du hittat din drömgran, gå på mobilen in på RMKs julgranssite och betala för trädet.
 • När du fått en kvittering via SMS är det bara att hugga tag i yxan.4.
 • Under december kan skogvaktare kontrollerar att du betalt för träden.
 • Visa då SMS-kvittot på betalningen.5.
 • Är man osäker på mobiltäckningen i skogen, kan du betala via banköverföring innan du drar till skogs.
You might be interested:  Hur Mycket Väger 1 Liter Svamp?

: Här är det fritt fram att hugga sin egen gran

Vad kan man göra med granris?

Tell me more kökshandduk linne 50×70 cm, Khaki (grön) – 126 kr 169 kr Hoppas att du har blivit inspirerad till att ta in naturen och ha granris dekoration i ditt hem för att öka julstämningen ytterligare. Vare sig du väljer att dekorera dina paket, vas eller dörr med granris så är det bara din fantasi som sätter stopp. Här kommer några fler tips på hur du kan dekorera med granris – ute som inne:

Bind en krans av granris för att hänga på dörren ute som inneKnyt några kvistar av granris på ett snöre för att skapa en egen girlangDekorera ditt balkongräcke med granris tillsammans med en ljusslingaDekorera det dukade bordet med granris i små vaser

Läs mer: Julpyssel med barnen – 3 enkla tips Foto: Elof Martinsson

Får man gå på privat mark?

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.

Får man använda någon annans brygga?

Att köra med motordrivet fordon på is ingår inte i allemansrätten. Isbelagda vattenområden räknas som en form av terräng och omfattas därför av terrängkörningslagen. Terrängkörning är bara förbjuden på barmark, varför man får köra med motordrivna fordon på väl snötäckt mark som inte riskerar att skadas av körningen.

 1. Is likställs med snötäckt terräng och körning på is med motordrivna fordon är därför inte förbjuden enligt terrängkörningslagen.
 2. Det kan dock finnas bestämmelser inom vissa områden som förbjuder körningen.
 3. Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddade områden kan det finnas särskilda föreskrifter som anger att körning i terräng (vilket då även gäller snötäckt terräng) inte är tillåten.

Kommunen kan genom lokala trafikföreskrifter reglera körning på bland annat sjöis. Behöver terrängkörningen på snötäckt mark och isbelagda sjöar regleras inom ett större område kan kommunen göra det med stöd i terrängkörningslagen. Ta reda på vad som gäller där du vill köra.

Får man ta träd som ligger på marken?

Ta fällda träd från annans mark Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Svaret på din fråga är nej, om du inte har samtycke från markägaren. Allemansrätten här i Sverige ger alla rätt till att vistas i natur och skog. Det innebär rättigheter men även skyldigheter för dig att visa hänsyn mot naturen i sig, andra besökare och mot markägaren, du får alltså inte ta egendom från någon annans tomt.

Allemansrätten stadgas i, och denna innebär bland annat att du får plocka bär, nedfallna grenar på marken, torrt ris. Inget får i vilket fall tas från levande träd såsom kvistar, grenar, bark, löv, nötter eller kåda. Du får inte ta egendom som fällda träd (oberoende om de är fällda av naturliga skäl eller inte) eller andra saker från någons mark utan samtycke.

Du får kontakta markägaren och fråga om denne är villig att ge bort eller sälja. Med vänlig hälsning : Ta fällda träd från annans mark

Vad kostar det att ta ner en gran?

Självklart förstår vi att priser är intressant, så för att ge er en ungefärlig fingervisning kan man säga att normalt kostar det ca 3 000-5 000 kronor inkl moms att fälla ett ‘normalstort’ träd. Detta om det inte är några anmärkningsvärda faktorer som påverkar arbetet och gör det svårare eller mer tidskrävande.

Var kan jag lämna min gran?

Julgranen är inte mat! – Trots att din soptunna kan vara märkt med “kompost”, så är det bara matavfall som ska läggas där. Julgranar och julgrupper ska slängas i egen trädgårdskompost, nerklippt och förpackad i det brännbara hushållsavfallet eller lämnas som trädgårdsavfall på återvinningscentralen. To view this video please enable JavaScript

Hur får man en gran att dö?

För att snabbast döda en gran så fäller man den. Eller sågar ett snitt runt stammen. Att hålla på med kopparspik är farligt för miljön, koppar är giftigt och bryts aldrig ner. Lövträd blir man bäst av med genom att använda Ecoplug.

Hur mycket kostar en kungsgran?

Julgran Kungsgran Ekologisk Gäller hela januari 2023 när du handlar för minst 300 kr.