Hur Mycket Svamp Får Man Plocka?

19.03.2023 0 Comments

Hur Mycket Svamp Får Man Plocka
Kantareller på annans tomt? – Man får plocka svamp på andras marker, men det gäller inte själva tomten. Allemansrätten sätter gränser för en hemfridszon där de boende har rätt att vara ostörda. Det är kinkigt att bedöma storleken på en hemfridszon, det beror på tomten, staket, murar och växtlighet.

Hur mycket bär och svamp får du plocka i skogen?

Plocka blommor, bär och svamp Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.

 1. Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.
 2. En del fridlysta växter får inte plockas alls.
 3. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.
 4. Regeringen beslutar om fridlysning av en växt- eller djurart och beslutet kan gälla i hela landet, i ett enskilt län eller i en del av ett län.

En del fridlysta växter får inte plockas alls, andra får plockas, men inte grävas upp med rötterna och några får inte plockas för försäljning. : Plocka blommor, bär och svamp

Får man plocka svamp för att sälja?

Vad omfattas av skattefriheten? – Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12 500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj.

Är det olagligt att plocka Sprängticka?

Sprängticka från naturskyddsområden endast i forskningssyfte och med tillåtelse | Forststyrelsen På sistone har det blivit allt mer populärt att plocka sprängticka i våra skogar både till husbehov och i kommersiellt syfte, på grund av artens förmodade hälsoeffekter.

Den som plockar sprängticka har oftast inte tillräcklig kunskap om vilka tickor som kräver tillstånd och det har också hänt att sprängticka omedvetet plockats i naturskyddsområden. I strafflagen finns bestämmelser om rätten att ta vara på vilt växande växter och motsvarande naturprodukter. I samma lag finns också bestämmelser om rätten att plocka svamp.

Det finns inga separata bestämmelser som gäller plockandet av tickor. Tickor är vilda svampar och enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka svamp. Tickor växer dock på olika sätt och den som plockar en ticka som växer på ett träd ska se till att trädet eller stubben inte skadas.

Sprängtickan växer som en svart, formlös knöl på levande träd. Denna knöl är inte själva tickan utan en utväxt som svampen orsakar. Enligt miljöministeriets rapport om allemansrätten (5.9.2012, s.87) växer sprängtickan på ett sådant sätt att det inte är möjligt att ta loss den utan att skada trädet. Av denna anledning är det inte tillåtet att plocka sprängticka med stöd av allemansrätten.

Forststyrelsens Naturtjänster beviljar inte tillstånd att plocka sprängticka i statens naturskyddsområden i andra syften än för forskningsändamål.

Får man plocka rödlistad svamp?

Fridlysta svampar Fem svampar är fridlysta och får inte plockas alls. Det beror på att de är sällsynta och har svårt att spridas om man förstör växtplatsen eller tar bort fruktkroppen. De fem är bombmurkla, storporig brandticka, doftticka, saffransticka och igelkottaggsvamp.

 • Sammanlagt bedöms 786 storsvampar vara så hotade att de är rödlistade.
 • Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring.
 • För svampar innebär skyddet att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada dessa arter.

Fridlysningen av till exempel bombmurkla kan begränsa skogsbruket inom växtplatsen. Skogsstyrelsen kan neka att platsen avverkas. Att det förekommer fridlysta och/eller rödlistade arter inom ett område kan bidra till att området skyddas som naturreservat eller nyckelbiotop.

Får man ta en stock från skogen?

Får jag ta ved i skogen som bränsle till elden? – Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som bränsle till elden. Men det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som bränsle.

Hur mycket svampar blåbär och lingon får man plocka i skogen?

Får du plocka bär var som helst? – Allemansrätten innebär att vi får plocka vilda bär, blommor och svampar, förutsatt att de inte är fridlysta. Tänk på att andra regler gäller i nationalparker och naturreservat. Om du vill veta vilka arter som är fridlysta kan du se det på Naturvårdsverkets hemsida,

Vad kostar ett kilo kantareller?

14,95/kg.

Hur mycket svamp får man sälja?

29 juli, 2020 08:19 Nyheter Skogarna runt om i landet är nu fulla av blåbär, svamp och andra bär. Den som plockar och säljer bär kan tjäna upp till 12 500 kronor utan att betala skatt. Arkivfoto: Svamp finns det gott om – Många tycker om att vara i skogen och plocka bär, men alla kanske inte vet att man även kan sälja en hel del bär utan att behöva deklarera eller betala skatt, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket Gränsen för att deklarera och betala skatt på en inkomst från bärförsäljning är 12 500 kronor.

Det gäller om man plockar och säljer på eget initiativ. Den som plockar bär på uppdrag av någon annan eller ett företag ska betala skatt från första kronan, eftersom det då bedöms vara en anställning. – Säljer du även kantareller eller annan svamp ska inkomsten från det räknas med. Fribeloppet gäller allt som du plockar själv och säljer från skogens skafferi, säger Pia Blank Thörnroos.

Den som tjänar mer än 12 500 kronor på att sälja bär eller svamp ska betala skatt för den del som överstiger den summan. Har man kostnader för att plocka bären går det att göra avdrag för dessa, om de överstiger 12 500 kronor Gränsen för att betala skatt går i år vid 20 008 kronor.

Får man ta blåbärsris i skogen?

Det är tillåtet att plocka vilda bär som lingon, blåbär och hjortron. Självklart är det förbjudet att ta bär, frukt, grönsaker och liknande i trädgårdar eller odlingar. Det är också förbjudet att hugga träd eller buskar, bryta grenar, ta näver eller på annat sätt skada träd.

Får man plocka Björkticka?

Kan man göra te av björkticka? Frågeställare Lena Hallid Besvarades av Anders Dahlberg, Mykolog, SLU Fråga Hej! Björkticka kan man väl göra te på? Får man avlägsna dessa “bölder” från björkar utan markägares tillstånd? Hälsningar Lena Hallid Svar Hejsan Lena! Jag känner tyvärr inte till om man kan använda björkticka som te (och om det använts).

 1. Det man ser av björktickan, dvs fruktkroppen, är ettårig.
 2. Den huvudsakliga delen av svampen (mycelet) växer annars inne i björkveden, kan bli många år och varje år producera nya ettåriga mjuka fruktkroppar.
 3. Björktickan är en nedbrytarsvamp och växr bara på döda stammar och grenar av björk.
 4. Det gör därför ingen skada att plocka/bryta av björktickans fruktkroppar.
You might be interested:  Hur Får Jag Bort Svamp På Tungan?

Jag har aldrig hört talas om någon som plockar björkticka, mer än någon enstaka för att samla och visa (förr i tiden används de som nåldynor). Att plocka björkticka skulle kunna liknas vid att plocka bär – gör ingen nämnvärd skada på vare sig den döda björken eller svampen (som i huvudsak lever kvar i veden).

Hur mycket kan man sälja chaga för?

Du kan ha hälsosvamp värd tusentals kronor i din skog Sprängtickan lever som parasit inne i vissa björkar, men fruktkroppen visar sig utanpå stammen där svarta knölar bildas. Knölarna som skördas är bruna invändigt men sotsvarta utanpå och ofta ganska stora. Genom att mala knölarna till pulver eller ta bitar av dem och koka som te får man en hälsobrygd som lär överträffa det mesta.

Kan man överdosera chaga?

r chaga farligt? – Det finns idag inga knda biverkningar fr chaga, men som med alla verksamma medel br man aldrig verdosera det och vara frsiktig vid graviditet, amning och om man ter receptbelagda medel. Var denna artikel till hjlp? Ja Nej Tack fr din sikt!

Får man klippa grenar i skogen?

Allemansrätt och allemansvett – Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

 • Den tillåter inte vad som helst.
 • Läs här vad som gäller.
 • Respektera hemfriden Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
 • Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.

“Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

 1. Du som rider måste vara extra försiktig.
 2. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp.
 3. Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker.
 4. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.
 5. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen.

Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös. Inga motorfordon i terrängen Det finns ingen “motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik.

 • Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.
 • Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren.
 • Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.
 • Camping Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser.

Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än någon enstaka natt bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en enda natt.

Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen. Toalettbesök Använd lägerplatsernas toaletter om det finns. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade när du är ute på en längre tur i naturen.

Bad och båt Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren.

Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om.

Länsstyrelsen kan ge närmare besked. Ta med skräpet Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skärpet.

Ta i stället med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt. All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Blommor och bär Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd.

Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.

 • Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter.
 • Orkidéer är fridlysta i hela landet.
 • Hund Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark.
 • Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Jakt och fiske Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s.

 1. Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna.
 2. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten.
 3. I alla andra vatten krävs tillstånd, t.ex.
 4. Fiskekort.
 5. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Är svamp olagligt?

I Sverige är det olagligt att plocka, inta och sälja psykedelisk svamp. Det hindrar inte vännerna ‘Erik’ och ‘Johan’ från att gå ut i skogen för att hitta svampar som kan få dem att hallucinera.

Vad är skillnaden mellan rödlistad och fridlyst?

Vad innebär det att en art är rödlistad? – Att en art är rödlistad innebär i sig inte att den är fridlyst även om många fridlysta arter är med på rödlistan. I praktiken finns dock ett undantag och det gäller artgruppen fåglar där rödlistningen i praktiken innebär att arten blir skyddad, se rubrik Vilka arter är fridlysta nedan.

You might be interested:  Hur Länge Står Sig En Gran?

Kan markägare förbjuda camping?

Om en markägare vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter. En markägare kan förbjuda eller tillåta parkering enligt vissa villkor i ‘Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering’. Markägaren måste sätta upp skyltar med de villkor som gäller. Information om enskild väg – vad gäller?

Hur mycket av skogen ägs av privatpersoner?

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av 320.000 privatpersoner. En fjärdedel ägs av privata skogsbolag. Den sista fjärdedelen ägs av staten, kommuner och kyrkan.

Kan man tjäna pengar på att äga skog?

Vindkraft – Blåser det mycket i din skog? Många vindkraftsbolag letar löpande efter lämpliga platser för att bygga vindkraftverk. Genom att upplåta mark kan du som skogsägare få en bra och stabil extrainkomst. Normalt behöver du inte själv göra några investeringar, utan får tar del av intäkterna i form av en årlig arrendeavgift baserad på en procentsats av vindkraftverkens intäkter.

Ett vindkraftverk behöver ungefär 0,3 hektar mark. Genom att upplåta mark för vindkraft får du också fler fördelar. Till exempel kommer vindkraftsbolaget att behöva investera i vägarna fram till den planerade vindkraftsparken, så att de kan transportera dit delarna. Att få bra vägar är förstås också till gagn för dig när det är dags att avverka i din skog.

Oftast behöver du juridisk hjälp när du tecknar avtal om vindkraft.

Hur mycket kan man tjäna på att plocka bär?

Bärplockare luras på sin lön ledare Ny rapport visar att många av de thailändska bärplockarna inte får ut lön enligt kollektivavtal. Nu krävs bättre information om avtalet och ökad press på de thailändska bemanningsföretagen. Den här sommaren beräknas 6000 thailändska bärplockare komma till Sverige.

 1. Det betyder en fortsatt ökning och 1000 fler plockare än förra året.
 2. Ju fler som reser från Thailand till Sverige för att plocka bär, desto mer sårbart blir systemet.
 3. Om det även i år blir en säsong med torka och skogsbränder riskerar flera plockare att råka illa ut.
 4. Tolv svenska bärföretag hyr arbetskraft av thailändska bemanningsföretag som i sin tur har avtal med Kommunal.

Det ska garantera plockarna en lön på 21 500 kronor i månaden. De som kan plocka bär till ett värde som överstiger lönen kan tjäna extra pengar. Så är det i alla fall tänkt att fungera, men en (Delmi) visar att nästan hälften av plockarna inte får lön enligt avtal.

 1. Studien bygger på intervjuer med 165 plockare som genomförts efter att de återvänt till Thailand.
 2. Även om det inte är säkert att urvalet är representativt visar intervjuerna ändå att något inte står rätt till.
 3. För att kunna åka till Sverige och plocka bär måste de thailändska plockarna ta ett lån för att betala flygresa, visum och uppehälle i Sverige.

Av Delmi-studien framgår att plockarna i genomsnitt måste arbeta 1,6 månader för att kunna betala tillbaka denna skuld. Först därefter har de möjlighet att tjäna pengar på arbetet i Sverige. I snitt blir arbetarens inkomst 17 000 kronor för en säsong. En orsak till att lönen trycks ner är att många arbetare bara får betalt utifrån hur många kilo bär de plockar och inte den avtalsenliga lönen.

Det är bedrövligt att bärplockarna inte känner till sina rättigheter och vad det står i kollektivavtalet. Det är bedrövligt att de thailändska bärplockarna inte känner till sina rättigheter och vad det står i kollektivavtalet. Fackförbundet Kommunal har visserligen spridit information översatt till thai både på den egna hemsidan och genom att dela ut information på plockarnas boenden, men det har uppenbarligen inte räckt.

Här borde de svenska företag som hyr arbetskraften ta ett större ansvar. Även Migrationsverket borde ställa krav på att plockarna får information om avtalets innebörd. De thailändska bemanningsföretagen har personal på plats i Sverige, det vore därför möjligt att inspektera vilken information som dessa företag ger till sina anställda.

 1. En oklarhet är också om de svenska bärföretagen betalat ut ersättningar till de thailändska bemanningsföretagen som motsvarar nivåerna i kollektivavtalet och om sedan bemanningsföretagen stoppat en del av det beloppet i egen ficka.
 2. I sådana fall är även de svenska företagen lurade.
 3. Det är sant att de thailändska plockarna tjänar betydligt mer på att plocka bär i Sverige än vad de kan tjäna som risbönder i Thailand.

Det är också därför som många fortsätter att resa hit. Samtidigt är det alltså en stor grupp som inte får lön enligt gällande avtal, vilket faktiskt är olagligt. Dessutom visar en enkät från Kommunal att de flesta av plockarna tjänar mindre än vad de har förväntat sig.

Drömmarna om att tjäna stora extra pengar går för det mesta går i kras. Det är också oacceptabelt att de thailändska bärplockarna måste jobba långt mer än halva tiden för att kunna betala tillbaka sina skulder. En plockare som hamnar hos en oseriös arbetsgivare har ingen möjlighet att säga upp sig. Den som gör det får återvända hem med stora skulder.

På denna punkt liknar systemet för thailändska bärplockare det regelverk som finns för säsongsarbetande migrantarbetare i många andra länder. Skuldsättningen skapar ett tvång som binder arbetaren till ett specifikt arbete. : Bärplockare luras på sin lön

Hur mycket får man betalt för blåbär?

VAD KOSTAR DET? – Blåbären kostar 80 kr per kilo. Ett 1 kg motsvarar ca 1,7 liter bär. En hel 10L-hink (om du vill frysa ner bär och ha hela året) kostar alltså runt 480 kr.

Hur många kilo blåbär kan man plocka på en dag?

“Plocka blåbär är lönsammast” Vilka bär lönar det sig egentligen mest att plocka? Fick man bättre betalt förr? Och finns det överhuvudtaget några svenskar som plockar bär kommersiellt längre? Vi ställde dessa, och andra, frågor till några av landets största bäruppköpare.

 • Norrskensbär i Västerbotten är en av de bäruppköpare i Sverige som både köper bären och anlitar arbetskraft för bärplockningen.
 • Hjortron har alltid betalats överlägset bäst, men det är blåbär som ger klart störst inkomster för den som plockar bären, säger Catarina Lundberg, en av två delägare till Norrskensbär.

Men hur är det egentligen, fick bärplockaren bättre betalt för bären förr? – När jag plockade för tjugo år sedan, minst, så fick man runt 7-8 kronor litern för blåbär om jag inte minns fel. I dag får man i storleksordningen 15 kronor litern, säger Catarina Lundberg.

Någon statistik över hur mycket bärplockarna fått betalt för bären genom åren verkar inte finnas. Dessutom varierar bärpriserna ofta över åren, till stor del beroende på skördarna. – 2010 var ett rekordår. Då kunde plockarna få runt 15 kronor kilot för blåbär, medan 2009 var ett dåligt år då lingon och blåbär låg runt 10 kronor kilot, säger Tord Pettersson, utredare på LO som jobbat en hel del med frågor kring bärplockarnas arbetsvillkor.

I år verkar priserna för hjortron (som betalas högst) ligga i spannet 75-110 kronor kilot, tror Catarina Lundberg. Hos DPR i Lappland AB, en annan av landets större bäruppköpare, kommer man betala runt 90 kronor kilot för hjortron i år enligt vd:n Dennis Westerlund.

Hur mycket bär plockas i Sverige?

Svenska bär kan bli guld värda De svenska skogsbären har en stor ekonomisk potential som än så länge inte utnyttjas fullt ut. Det konstateras i ett forskningsprojekt i Umeå som ska visa på nya sätt att tillvarata bären. Enligt forskarna så kan en blåbärsskörd på ett hektar skogsmark bli lika mycket värd som virket på samma yta.

– Vi är så vana vid att bär finns i skogen att vi inte insett hur värdefulla de är. På ett hektar skogsmark växer det i normala fall 600 kilo blåbär och med ett kilopris på 20 kronor så är det ett värde som väl matchar värdet på virket i området, säger projektledaren Roger Uddstål enligt Dagens Industri som citerar ett TT-telegram.

Utöver husbehovsplockningen skördas årligen mellan 10 000-20 000 vilda bär i Sverige som bärindustrin köper upp. Men förekomsten av skogsbär är oändligt mycket större än så. Enligt uppskattningar som forskare gjort är det bara högst fem procent av bären som tas tillvara.

 1. Under ett normalt bärår växer det mer än 500 000 ton vilda bär i de svenska skogarna.
 2. Vanligast är blåbär, 250 000 ton, följt av lingon, 150 000 ton, och hjortron, 80 000 ton.
 3. Ungefär tre fjärdedelar av bären växer i de norrländska skogarna.
 4. Av de blåbär som plockas i Sverige exporteras över hälften till Asien, och då framförallt till Kina.
You might be interested:  Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan?

Plockningen av bär i Sverige utförs i huvudsak av personer från andra länder. Varje år kommer omkring 8 000 utlänningar hit för att plocka bär som man sedan säljer till uppköpare. I Asien är hälsokostprodukter som baseras på blåbär en industri som omsätter hundratals miljoner kronor.

I exempelvis blåbär och kråkbär finns antioxidanter och anticyaniner som används till naturläkemedel och inom biomedicin, skriver Dagens Industri. Men Umeåforskarna menar att det finns väldigt många nya användningsområden för de svenska skogsbären. Det gäller bara att industrin får upp ögonen för bärens värde så kan de snabbt bli en mångdubbling av omsättningen i bärbranschen.

Forskningsprojektet i Umeå, som ska pågå i tre år, har nu hunnit halvvägs.

Artikeln publicerades tisdag den 01 september 2009 – – –

: Svenska bär kan bli guld värda

Hur mycket bär plockar en bärplockare?

Företaget var först i landet med att bjuda in thailändska bärplockare år 2004. En thailändsk bärplockare plockar i genomsnitt 100 kilo bär per dag.

Hur mycket kan man tjäna på att plocka bär?

Bärplockare luras på sin lön ledare Ny rapport visar att många av de thailändska bärplockarna inte får ut lön enligt kollektivavtal. Nu krävs bättre information om avtalet och ökad press på de thailändska bemanningsföretagen. Den här sommaren beräknas 6000 thailändska bärplockare komma till Sverige.

 1. Det betyder en fortsatt ökning och 1000 fler plockare än förra året.
 2. Ju fler som reser från Thailand till Sverige för att plocka bär, desto mer sårbart blir systemet.
 3. Om det även i år blir en säsong med torka och skogsbränder riskerar flera plockare att råka illa ut.
 4. Tolv svenska bärföretag hyr arbetskraft av thailändska bemanningsföretag som i sin tur har avtal med Kommunal.

Det ska garantera plockarna en lön på 21 500 kronor i månaden. De som kan plocka bär till ett värde som överstiger lönen kan tjäna extra pengar. Så är det i alla fall tänkt att fungera, men en (Delmi) visar att nästan hälften av plockarna inte får lön enligt avtal.

 • Studien bygger på intervjuer med 165 plockare som genomförts efter att de återvänt till Thailand.
 • Även om det inte är säkert att urvalet är representativt visar intervjuerna ändå att något inte står rätt till.
 • För att kunna åka till Sverige och plocka bär måste de thailändska plockarna ta ett lån för att betala flygresa, visum och uppehälle i Sverige.

Av Delmi-studien framgår att plockarna i genomsnitt måste arbeta 1,6 månader för att kunna betala tillbaka denna skuld. Först därefter har de möjlighet att tjäna pengar på arbetet i Sverige. I snitt blir arbetarens inkomst 17 000 kronor för en säsong. En orsak till att lönen trycks ner är att många arbetare bara får betalt utifrån hur många kilo bär de plockar och inte den avtalsenliga lönen.

Det är bedrövligt att bärplockarna inte känner till sina rättigheter och vad det står i kollektivavtalet. Det är bedrövligt att de thailändska bärplockarna inte känner till sina rättigheter och vad det står i kollektivavtalet. Fackförbundet Kommunal har visserligen spridit information översatt till thai både på den egna hemsidan och genom att dela ut information på plockarnas boenden, men det har uppenbarligen inte räckt.

Här borde de svenska företag som hyr arbetskraften ta ett större ansvar. Även Migrationsverket borde ställa krav på att plockarna får information om avtalets innebörd. De thailändska bemanningsföretagen har personal på plats i Sverige, det vore därför möjligt att inspektera vilken information som dessa företag ger till sina anställda.

 1. En oklarhet är också om de svenska bärföretagen betalat ut ersättningar till de thailändska bemanningsföretagen som motsvarar nivåerna i kollektivavtalet och om sedan bemanningsföretagen stoppat en del av det beloppet i egen ficka.
 2. I sådana fall är även de svenska företagen lurade.
 3. Det är sant att de thailändska plockarna tjänar betydligt mer på att plocka bär i Sverige än vad de kan tjäna som risbönder i Thailand.

Det är också därför som många fortsätter att resa hit. Samtidigt är det alltså en stor grupp som inte får lön enligt gällande avtal, vilket faktiskt är olagligt. Dessutom visar en enkät från Kommunal att de flesta av plockarna tjänar mindre än vad de har förväntat sig.

Drömmarna om att tjäna stora extra pengar går för det mesta går i kras. Det är också oacceptabelt att de thailändska bärplockarna måste jobba långt mer än halva tiden för att kunna betala tillbaka sina skulder. En plockare som hamnar hos en oseriös arbetsgivare har ingen möjlighet att säga upp sig. Den som gör det får återvända hem med stora skulder.

På denna punkt liknar systemet för thailändska bärplockare det regelverk som finns för säsongsarbetande migrantarbetare i många andra länder. Skuldsättningen skapar ett tvång som binder arbetaren till ett specifikt arbete. : Bärplockare luras på sin lön

Finns det mycket svamp i skogen?

Senast ändrad: 08 februari 2023 Jättekamskivling (Amanita ceciliae). Foto: Michael Krikorev Svampar är en viktig grupp – både ekologiskt och ekonomiskt. Genom att svampar bryter ner organiskt material cirkuleras näringsämnen genom ekosystemen. Flera kärlväxter skulle inte kunna växa utan svampar som bildar mykorrhiza-symbios med växternas rötter som på så sätt kan ta upp viktiga näringsämnen.

 • Andra svampar bidrar med medicin och mat, och är helt oumbärliga vid framställningen av bröd, vin och öl.
 • Forskare delar upp levande organismer i olika riken, där växter och djur utgör två utav dem.
 • Under en tid ansågs svampar tillhöra växterna, men idag vet vi att svampar utgör en alldeles egen evolutionär linje och faktiskt är närmare besläktade med djuren än med växterna.

I Sverige finns runt 10 000 arter, vilket gör svamparna till en av de artrikaste grupperna. Ta en promenad i skogen. Överallt finns det svamp, under fötterna, i de multnande löven, i rötterna på träden. Hattsvamparna som du ser på marken och tickan som växer på stubben utgör egentligen endast en liten del av hela svampen.

De är uppbyggda av miljontals av trådlika celler som kallas hyfer, Hyferna växer också som små trådar i marken – i ett gram jord kan det finnas 100 meter av svamparnas mikroskopiska hyfer. Hyferna bygger oftast upp ett nätverk av hyfer – detta kallas för mycel, Ett mycel kan vara mycket litet – t.ex.

bilda ett nätverk inuti en liten död fluga – eller så kan det räknas som den största och äldsta organismen i världen. I Oregon, USA växer en honungsskivling Armillaria ostoyae, som har mycel som är 965 hektar stort och uppskattas vara minst 2 400 år gammalt.