Att flyga och fara

Hur skall man resa eller skall man resa?

Klimateffektiva resor

Länk till Naturvårdsverket

Växthusgasutsläppen från olika resor varierar stort. Valen kan stå mellan olika sätt att resa, men även hur ofta eller hur långt man reser. Mest betydande för klimatpåverkan är bilanvändningen och de långväga flygresorna.