Att flyga och fara

Hur skall man resa eller skall man resa? Klimateffektiva resor Länk till Naturvårdsverket Växthusgasutsläppen från olika resor varierar stort. Valen kan stå mellan olika sätt att resa, men även hur ofta eller hur långt man reser. Mest betydande för klimatpåverkan är bilanvändningen och de långväga flygresorna.   Andra sätt att resa Korta resor med bil (under 2 eller 5 km) […]

Read more

Lösliga fibrer kontra olösliga fibrer

SBU kommenterar:Lösliga fibrer och probiotika viss effekt för patienter med IBS Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kommenterat två systematiska översikter om effekten av olika behandlingar vid irritabel tarm, IBS (irritable bowel syndrome).  Den ena systematiska översikten rör behandling med fibrer och omfattar resultat från 14 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 906 patienter. SBU skriver i sin sammanfattning: […]

Read more