Att flyga och fara

Klimateffektiva resorLänk till NaturvårdsverketVäxthusgasutsläppen från olika resor varierar stort. Valen kan stå mellan olika sätt att resa, men även hur ofta eller hur långt man reser. Mest betydande för klimatpåverkan är bilanvändningen och de långväga flygresorna. Andra sätt att resaKorta resor med bil (under 2 eller 5 km) kan oftast ersättas med cykel, gång eller med kollektiva resmedel. Här finns stor […]

Läs mer

Lösliga fibrer kontra olösliga fibrer

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kommenterat två systematiska översikter om effekten av olika behandlingar vid irritabel tarm, IBS (irritable bowel syndrome). Den ena systematiska översikten rör behandling med fibrer och omfattar resultat från 14 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 906 patienter. SBU skriver i sin sammanfattning:»Den systematiska översikten visar att fibrer är till viss nytta för att minska […]

Läs mer